CHÍNH TRỊ
Cập nhật 21:44 | 19/02/2020 (GMT+7)
.
Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Tán thành Đề án thành lập thị xã Sa Pa

13:57 | 11/09/2019
Tiếp tục chương trình làm việc sáng 11.9, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, UBTVQH đã xem xét, quyết định việc thành lập 4 phường thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; việc thành lập thị xã Sa Pa và các phường trực thuộc trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập và điều chỉnh các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Trình bày Tờ trình về việc thành lập 4 phường Hoàng Quế, Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, trong 21 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc thị xã Đông Triều, ngoài 6 phường nội thị đã được đầu tư xây dựng đồng bộ, khang trang thì đến nay các xã Hoàng Quế, Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ đã có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp; thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện; công tác xóa đói giảm nghèo được chú trọng; chất lượng hệ thống giáo dục, y tế ngày càng được nâng cao đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng với quy mô lớn, đồng bộ đã và đang tạo không gian đô thị hiện đại trên địa bàn các xã. Quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ đô thị hóa nhanh trong những năm qua đã có tác động rất lớn đến đời sống cũng như sinh hoạt của người dân trên địa bàn các xã Hoàng Quế, Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ.


Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Tờ trình về việc thành lập 4 phường

Từ thực tế đó, việc thành lập các phường Hoàng Quế, Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 4 xã là yêu cầu cấp bách và cần thiết, nhằm tổ chức bộ máy chính quyền đô thị để quản lý, điều hành, phát huy tiềm năng, lợi thế vốn có thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực. Việc thành lập 4 phường thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 128 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Trình bày Báo cáo thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Pháp luật nhất trí với sự cần thiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương và thành lập 4 phường Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ, Hoàng Quế thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh với các lý do như đã nêu tại các Tờ trình và Đề án của Chính phủ

Trình bày Tờ trình về việc sắp sắp đơn vị vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc (nhưng tăng 1 thị xã và giảm 1 huyện); số đơn vị hành chính cấp xã còn 262 (giảm 2) đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 207 xã, 45 phường, 10 thị trấn (giảm 3 thị trấn, 13 xã và tăng 14 phường). Việc thành lập các phường và thành lập thị xã Kinh Môn đã bảo đảm đạt đủ 04/04 tiêu chuẩn thành lập phường thuộc thị xã và 05/05 tiêu chuẩn thành lập thị xã thuộc tỉnh theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13. Đồng thời bảo đảm đúng theo các quy định tại khoản 2 Điều 128 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.


Toàn cảnh phiên họp

Trong Báo cáo thẩm tra về nội dung này, Chủ nhiệm Nguyễn Khắc Định cho biết, việc thành lập thị xã Kinh Môn và các phường thuộc thị xã Kinh Môn bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Trình bày Tờ trình về việc thành lập thị xã Sa Pa và các phường thuộc thị xã Sa Pa trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập và điều chỉnh các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, thành lập thị xã Sa Pa trên cơ sở toàn bộ 681,37 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 81.857 người và 18 đơn vị hành chính xã, thị trấn của huyện Sa Pa; sắp xếp, sáp nhập và điều chỉnh 18 đơn vị hành chính xã, thị trấn của huyện Sa Pa để thành lập 6 phường và 10 xã thuộc thị xã Sa Pa. Việc thành lập thị xã Sa Pa trên cơ sở huyện Sa Pa là cần thiết nhằm tạo cơ sở pháp lý để chuyển đổi mô hình quản lý từ chính quyền địa phương ở nông thôn (huyện) sang chính quyền địa phương ở đô thị (thị xã), bảo đảm thực hiện tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn đã và đang có tốc độ đô thị hoá nhanh.

Báo cáo thẩm tra về nội dung này do Chủ nhiệm Nguyễn Khắc Định trình bày nêu rõ, đa số ý kiến thành viên Ủy ban Pháp luật tán thành với sự cần thiết thành lập thị xã Sa Pa và các phường trực thuộc trên cơ sở sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Sa Pa như Đề án Chính phủ trình.


Chủ nhiệm Nguyễn Khắc Định  trình bày báo cáo thẩm tra

Theo Đề án này sẽ giảm được 2 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Sa Pa, hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Đảng trong việc sắp xếp, tăng quy mô các đơn vị hành chính để tinh gọn bộ máy và giảm biên chế. Hồ sơ Đề án và các tài liệu kèm theo là đầy đủ; trình tự, thủ tục lập Đề án theo đúng quy định của pháp luật. Đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật tán thành với đề nghị của Chính phủ có thể xác định Sa Pa thuộc trường hợp đặc biệt để áp dụng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 31 của Nghị quyết số 1211. Theo đó, mặc dù Sa Pa chưa đủ 5/5 tiêu chuẩn theo quy định, nhưng vì tính chất đặc thù, chỉ riêng Sa Pa có nên có thể được thành lập thị xã trước khi đạt được những tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 của Nghị quyết số 1211…

Thảo luận về nội dung này, các thành viên của UBTVQH đều thống nhất đồng tình cao với việc thành lập nhất trí thành lập 4 phường (Hoàng Quế, Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ) thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Kinh Môn (Hải Dương); thành lập thị xã Sa Pa và các phường trực thuộc trên cơ sở sáp nhập và điều chỉnh các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Hà An
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang