CHÍNH TRỊ
Cập nhật 17:11 | 06/06/2020 (GMT+7)
.

NGHỊ QUYẾT
Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

21:09 | 09/08/2019

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 386/TTr-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 và đề nghị của Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 576/TTr-BCTĐB ngày 22 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Phan Thị Thắng, kể từ ngày 12/7/2019.

Điều 2. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố   Hồ Chí Minh và bà Phan Thị Thắng theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
 CHỦ TỊCH
 
  
 
Nguyễn Thị Kim Ngân

Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang