CHÍNH TRỊ
Cập nhật 19:59 | 30/03/2020 (GMT+7)
.

NGHỊ QUYẾT
Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

21:09 | 09/08/2019

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 43/TTr-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2019 và đề nghị của Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 583/TTr-BCTĐB ngày 23 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

 
Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phan Việt Cường, kể từ ngày 10/7/2019.
Điều 2. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam và ông Phan Việt Cường theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
  
 
Nguyễn Thị Kim Ngân

Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang