CHÍNH TRỊ
Cập nhật 00:19 | 10/04/2020 (GMT+7)
.

Đoàn giám sát về quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách làm việc với Chính phủ, các bộ, ngành

15:27 | 02/08/2019
Ngày 2.8, Đoàn giám sát của UBTVQH về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 – 2018 đã làm việc với Chính phủ và các bộ, ngành.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách, Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Đức Hải chủ trì cuộc làm việc.

Tham dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; đại diện lãnh đạo các Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông – Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường…


Toàn cảnh buổi làm việc

Kiên quyết giải thể quỹ có nhiệm vụ chi trùng với ngân sách

Theo báo cáo của Chính phủ, đến hết năm 2018, cả nước có trên 40 quỹ tài chính nhà nước được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật có liên quan. Các quỹ được thành lập và hoạt động cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, góp phần thúc đẩy xã hội hóa, huy động thêm nguồn lực tài chính trong xã hội, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, một số quỹ tài chính nhà nước trùng lặp về mục tiêu, nhiệm vụ hoặc nguồn thu, nhiệm vụ chi trùng với ngân sách nhà nước. Việc huy động của một số quỹ còn hạn chế, nguồn thu chủ yếu vẫn từ ngân sách nhà nước cấp. Một số quỹ có bộ máy quản lý kém, hoạt động không hiệu quả.

Trong thời gian tới, Chính phủ xác định, sẽ tăng cường quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, đưa hoạt động của các quỹ đi vào thực chất, phù hợp với yêu cầu của tình hình mới; đồng thời, tập trung rà soát và sắp xếp lại các quỹ tài chính nhà nước. Để thực hiện mục tiêu này, Chính phủ nêu rõ, sẽ kiên quyết dừng hoạt động, giải thể hoặc cơ cấu lại đối với các quỹ không có khả năng tự cân đối, hoạt động hiệu quả hoặc quỹ có nguồn thu, nhiệm vụ chi trùng với ngân sách nhà nước. Sáp nhập các quỹ trùng lặp mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ để giảm đầu mối, tập trung nguồn lực và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đặt ra. Đối với việc thành lập quỹ tài chính nhà nước mới, báo cáo của Chính phủ nhấn mạnh, sẽ chỉ thực hiện trong trường hợp thực sự cần thiết, đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015.


Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi làm việc

Cần có quy định khung về tổ chức, hoạt động của quỹ tài chính

Trên cơ sở mục tiêu, nguyên tắc thực hiện nêu trên, Chính phủ xác định, tập trung chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương rà soát các văn bản, quy định có liên quan đến thành lập, tổ chức, hoạt động của quỹ tài chính nhà nước để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng trình QH ban hành Nghị quyết về các nguyên tắc quan trọng chủ yếu trong quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước.

Ngoài ra, Chính phủ cũng đề nghị, Bộ Ngoại giao trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định giải thể Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế và Quỹ hỗ trợ vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; Bộ Giao thông – Vận tải thực hiện rà soát, cơ cấu lại bộ máy quản lý của Quỹ bảo trì đường bộ ở trung ương và địa phương. Đồng thời, các bộ, ngành thực hiện rà soát các quỹ trùng lặp với nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước, từng bước chuyển thành nhiệm vụ chi ngân sách gồm: Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá, Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng, Quỹ dịch vụ viễn thông công ích… Trong đó, với Quỹ phát triển khoa học, công nghệ quốc gia cần xem xét chuyển các nhiệm vụ chi hỗ trợ, tài trợ không hoàn lại của quỹ thành nhiệm vụ chi của ngân sách, có lộ trình cắt giảm, tiến tới dừng bố trí chi ngân sách nhà nước hỗ trợ hoạt động của quỹ.  

Các thành viên Đoàn giám sát đánh giá cao quan điểm rõ ràng và quyết liệt của Chính phủ trong thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Đối với việc xây dựng nghị quyết của QH về các nguyên tắc quan trọng chủ yếu trong quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước, một số thành viên Đoàn giám sát cho rằng, cần xây dựng luật để điều chỉnh việc thành lập, tổ chức và hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước. Song cũng có ý kiến cho rằng, chỉ cần xây dựng một nghị định mang tính chất quy định khung, tạo cơ sở cho các bộ ngành ban hành thông tư hướng dẫn thống nhất.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho rằng, bên cạnh một số quỹ hoạt động khá hiệu quả, cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ, chức năng được giao, còn nhiều quỹ hoạt động kém hiệu quả, việc quản lý, sử dụng chưa chặt chẽ, việc kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc rút kinh nghiệm chưa thực sự được quan tâm. Hệ thống pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách khá phức tạp, chưa có văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa các quy định tại Luật Ngân sách nhà nước 2015 nhằm điều chỉnh các nguyên tắc chung về quỹ ngoài ngân sách. Khái niệm các quỹ tài chính ngoài ngân sách hiện chưa được quy định rõ ràng và thiếu thống nhất dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau.

Về thực hiện chính sách, pháp luật, theo Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Đức Hải, hiện chưa có cơ quan cả ở Trung ương và địa phương thống nhất quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Nguồn thu của một số quỹ tài chính ngoài ngân sách còn phụ thuộc vào ngân sách nhà nước hoặc có nguồn thu trùng với nguồn thu của ngân sách nhà nước, các nguồn thu khác không đáng kể, trái với quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. Hiệu quả hoạt động của một số quỹ chưa cao, chưa có hiệu quả hoặc căn cứ để đánh giá hiệu quả không rõ ràng. Một số quỹ chi thực hiện nhiệm vụ không hợp lý và dư nguồn tại nhiều quỹ ở trung ương và địa phương còn lớn. Kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán cũng cho thấy nhiều hạn chế, trong đó có tình trạng một số quỹ có phương thức thu, mức thu tạo gánh nặng cho người dân, doanh nghiệp.

Tin: Phương Thủy
Ảnh: Quang Khánh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang