CHÍNH TRỊ
Cập nhật 13:41 | 20/01/2020 (GMT+7)
.

NGHỊ QUYẾT
Phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV

18:29 | 25/04/2019

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 ngày 20/11/2014;
Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát;
Căn cứ Công văn số 9093-CV-VPTW ngày 20/3/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Ban Bí thư về nhân sự Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV;
Căn cứ đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp tại Tờ trình số 1827/TTr-UBTP14 ngày 28/3/2019;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn ông Hoàng Văn Liên, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp, đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV, kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2019.

Điều 2. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, ông Hoàng Văn Liên được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,30.

Điều 3. Các ông (bà): Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và ông Hoàng Văn Liên theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Thị Kim Ngân

Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang