CHÍNH TRỊ
Cập nhật 19:59 | 30/03/2020 (GMT+7)
.
Phiên họp thứ Hai mươi tám của UBTVQH:

Cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

19:14 | 15/10/2018
Chiều 15.10, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, UBTVQH đã cho ý kiến về Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo về điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018.

Cơ bản xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản

Báo cáo tóm tắt đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày cho biết: Tỷ trọng đầu tư công trên GDP dịch chuyển tích cực, phù hợp với các mục tiêu về cơ cấu lại đầu tư công đã đề ra, tính đến năm 2017, tỷ trọng vốn đầu tư của nhà nước giảm xuống còn 34,8% so với tổng đầu tư toàn xã hội. Cơ cấu vốn đầu tư công dịch chuyển theo hướng phù hợp hơn với các định hướng đầu tư trong giai đoạn 2016 - 2020, trong đó, cơ cấu đầu tư các ngành giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, y tế, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, lĩnh vực hạ tầng chiếm tỷ trọng ngày càng cao. Hiệu quả đầu tư toàn nền kinh tế bước đầu tăng lên, việc sử dụng vốn đầu tư xã hội nói chung và đầu tư công nói riêng được cải thiện…


Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày báo cáo tóm tắt đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020
Ảnh: Quang Khánh

Trình bày Báo cáo thẩm tra về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho thấy, qua 3 năm thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn các cấp, các ngành đã nhận thức rõ hơn trách nhiệm trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, giám sát chặt chẽ, công khai và minh bạch hơn, góp phần hạn chế đầu tư dàn trải, tùy tiện. Việc thực hiện mục tiêu cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công đã đạt được kết quả bước đầu khá tích cực. Cơ cấu đầu tư giữa các ngành, lĩnh vực được điều chỉnh phù hợp hơn. Việc bố trí, phân bổ vốn đã ưu tiên cho các vùng khó khăn, tỷ lệ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu đối với những vùng khó khăn chiếm gần 50%  tổng nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương. Việc phân bổ vốn cơ bản tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức và thực hiện theo từng thứ tự ưu tiên, khắc phục dần tình trạng không cân đối được nguồn vốn, bị động, đầu tư cắt khúc, số lượng dự án khởi công mới giảm mạnh; cơ bản xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản, dành số vốn đáng kể để thanh toán vốn ứng trước.


Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra
Ảnh: Quang Khánh

Ưu tiên cho những dự án thực sự cấp bách

Bên cạnh đó, báo cáo thẩm tra cũng chỉ rõ những tồn tại. Đó là, việc xác định danh mục các dự án đầu tư công theo thứ thự ưu tiên còn nhiều vướng mắc. Các tiêu chí chưa được hướng dẫn cụ thể, nhất là lựa chọn các dự án đầu tư khởi công dẫn đến còn tình trạng đầu tư dàn trải, dở dang. Việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư, giao kế hoạch vốn trung hạn quá chậm, chưa bảo đảm tính ổn định, giao vốn nhiều đợt, kéo dài thời gian giao vốn, ảnh hưởng tiến độ thực hiện để giải ngân vốn và hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Tỷ lệ giải ngân trong năm 2016, 2017 thấp, nhất là nguồn trái phiếu Chính phủ. Nhiều chương trình mục tiêu dự kiến phải kéo dài thời gian thực hiện sang giai đoạn sau, tỷ lệ giao vốn các chương trình mục tiêu thấp. Việc xây dựng kế hoạch, danh mục đối với nguồn vốn ODA trong một số trường hợp chưa bảo đảm tính chính xác, nhiều dự án chưa được bố trí đủ nguồn vốn đối ứng, chưa bao quát được hết các hiệp định đã ký kết, chưa tổng hợp đầy đủ số dự án, chưa tính toán, cân đối hợp lý giữa nhu cầu vay và khả năng trả nợ, dẫn đến vượt mức trần 300.000 tỷ vốn ODA. Một số dự án quan trọng quốc gia đã được QH bố trí vốn nhưng tiến độ triển khai chậm, một số công trình phải điều chỉnh tổng mức đầu tư quá lớn, ảnh hưởng đến cân đối nguồn lực, hiệu quả đầu tư vốn.

Báo cáo thẩm tra cũng xác định, do tiến độ phân bổ, giao kế hoạch vốn chậm, áp lực cân đối nguồn vốn trong 2 năm còn lại là rất lớn, khó có khả năng hoàn thành kế hoạch đặt ra và sẽ phải chuyển một phần vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn sau. Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị việc phân bổ phải đảm bảo các nguyên tắc: cân đối được nguồn lực toàn giai đoạn, tuyệt đối không để vượt trần 2.000.000 tỷ đồng, giữ vững bội chi, an toàn nợ công. Đồng thời, phải tuân thủ đúng Nghị quyết của QH, UBTVQH và các văn bản pháp luật có liên quan về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 về nguyên tắc, điều kiện, tiêu chí, thứ tự ưu tiên trong phân bổ, theo đó ưu tiên cho thanh toán dứt điểm nợ xây dựng cơ bản phát sinh trước 31.12.2014. Tập trung cho các công trình đang thực hiện dở dang, thiếu vốn nhằm hoàn thành dứt điểm, đưa vào sử dụng, tránh kéo dài thời gian thực hiện, gây lãng phí; cân đối cho các dự án ODA đã ký kết được hưởng lãi suất ưu đãi. Cần ưu tiên cho những dự án thực sự cấp bách, phải khắc phục được tính dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt tại những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn…


Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại phiên họp
Ảnh: Quang Khánh

Vốn trái phiếu Chính phủ chưa phân bổ còn khá lớn

Trình bày báo cáo tóm tắt của Chính phủ về kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết: Tổng số vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2018 đến nay chưa giao chi tiết do không có nhu cầu sử dụng hoặc không đủ điều kiện để giao kế hoạch theo quy định hiện hành là 6.577,685 đồng của 2 bộ và 2 địa phương gồm Bộ Giao thông - Vận tải số vốn rà soát không có nhu cầu sử dụng và không giao kế hoạch chi tiết năm 2018 ban đầu là 1.494,685 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Bộ Giao thông - Vận tải đề xuất được giao thêm kế hoạch chi tiết cho các dự án đủ điều kiện và có nhu cầu là 447,141 tỷ đồng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là 220 tỷ đồng; tỉnh Đồng Nai là 4.500 tỷ đồng của dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành do chưa có quyết định đầu tư được phê duyệt; tỉnh Quảng Nam là 363 tỷ đồng dự kiến bố trí kế hoạch năm 2018, tuy nhiên, số vốn này đã được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung kế hoạch năm 2017 cho tỉnh vào cuối năm nên không còn nhu cầu sử dụng...

Căn cứ quy định tại Khoản 2, điều 75 Luật Đầu tư công, việc quyết định kế hoạch đầu tư công hàng năm vốn trái phiếu Chính phủ giữa các bộ, ngành, địa phương thuộc thẩm quyền của UBTVQH, Chính phủ trình UBTVQH điều chỉnh giảm 1.630,544 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 của Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và tỉnh Quảng Nam do không có nhu cầu sử dụng hoặc dự án chưa đủ thủ tục giao kế hoạch vốn hàng năm theo quy định hiện hành. Đồng thời, bổ sung 1.364,458 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 cho Bộ Quốc phòng và 21 địa phương để bố trí cho các dự án có đủ thủ tục đầu tư và có nhu cầu bố trí vốn trái phiếu Chính phủ. 

Trình bày báo cáo thẩm tra về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết: Trong bối cảnh nguồn ngân sách nhà nước có hạn, nhiều công trình dở dang, thiếu vốn thì việc còn tới 6.577,685 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ đến nay chưa phân bổ là khá lớn. Đặc biệt, việc chưa hoàn tất thủ tục để phân bổ, giải ngân 4.500 tỷ đồng cho dự án thu hồi, hỗ trợ tái định cư Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành là quá chậm trễ trong việc triển khai chủ trương của Đảng, các Nghị quyết của QH, ảnh hưởng đến đời sống của người dân tại các khu vực di dân, tái định cư và hiệu quả nguồn vốn. Đề nghị Chính phủ xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và khẩn trương đôn đốc các bộ, địa phương liên quan triển khai các nhiệm vụ được giao, sớm hoàn tất thủ tục để phân bổ vốn, bảo đảm tiến độ triển khai, thực hiện dự án quan trọng quốc gia được QH giao. Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, việc điều chỉnh giảm 1.630,5 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 chưa phân bổ chi tiết của Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và tỉnh Quảng Nam là cần thiết và hợp lý.

Đối với việc điều chuyển 266,086 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án ODA đang thiếu vốn, Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị chưa xem xét, quyết định nội dung này. Hiện tại, QH, UBTVQH đã đề nghị Chính phủ rà soát tổng thể thực hiện nguồn vốn ODA, làm rõ nhu cầu bổ sung danh mục, điều chỉnh hạn mức nguồn vốn, tiến độ, thực tế giải ngân và báo cáo QH xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ Sáu tới, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đức Hải cho biết.

Hà An
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang