Công đoàn Việt Nam:

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

15:55 | 28/11/2019
Hiện nay chất lượng nguồn nhân lực ở nước ta còn thấp so với mặt bằng chung của khu vực và thế giới. Công đoàn các cấp đã phối hợp với chính quyền, doanh nghiệp thực hiện nhiều chương trình nhằm tăng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức tuân thủ pháp luật và tác phong làm việc của người lao động; qua đó tăng năng suất lao động góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước.

Tập trung 7 nhiệm vụ, giải pháp

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Tổng Liên đoàn đã có nghiên cứu và có nhiều giải pháp, theo đó, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã xây dựng và triển khai đề án “Công đoàn tham gia với người sử dụng lao động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần nâng cao năng suất lao động, giai đoạn 2019-2023” nhằm cụ thể hóa Chương trình số 1306/Ctr-TLĐ về “Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước, giai đoạn 2019-2023”.

Đề án nhằm hướng tới tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc, tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, hăng say lao động, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc; đổi mới tác phong, ý thức chấp hành pháp luật và kỷ luật lao động, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của từng doanh nghiệp và sự lớn mạnh của cơ quan, đơn vị.


Nâng cao năng suất lao động và đổi mới công nghệ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Đề án thể hiện sự quan tâm và nâng cao nhận thức của toàn hệ thống công đoàn về trách nhiệm tham gia với người sử dụng lao động (NSDLĐ) trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tiến tới mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước. Từ đó, khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong hệ thống chính trị, trong sự phối hợp và đồng hành với Chính phủ. Tiếp tục khẳng định sự đóng góp quan trọng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cụ thể, Công đoàn Việt Nam sẽ tập trung vào 7 nhiệm vụ, gồm: Nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống công đoàn và xã hội về vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tuyên truyền, vận động người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, sức khỏe, đời sống tinh thần, ý thức tuân thủ pháp luật, tác phong làm việc, tinh thần phục vụ nhân dân, gắn bó với cơ quan, đơn vị; phát động các phong trào thi đua và làm tốt công tác khen thưởng; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến các hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chú trọng công tác thương lượng, đối thoại và thực hiện thỏa ước lao động tập thể góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát huy hiệu quả các cơ sở đào tạo và cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Nhiều phong trào thi đua được tổ chức

Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: "Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi" và “Thi đua là yêu nước yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong những năm qua, các cấp Công đoàn đã tập trung phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với tăng năng suất lao động, góp phần phát triến sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho CNVCLĐ.

Cụ thể, phong trào “Thi đua lao động giỏỉ”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi thủ đô”, “Sáng kiến, sáng tạo thủ đô. Phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” trong CNLĐ; Các phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”… góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả công tác, xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp về các dịch vụ công, dịch vụ xã hội.

Để phát huy sức mạnh của công đoàn viên, nhiều địa phương, doanh nghiệp đã phát động nhiều phong trào mang nhiều giá trị thiết thực. Trong đó, phải kể đến là phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô'' được Liên đoàn Lao động TP Hà Nội khởi xướng duy trì từ năm 2007, qua thời gian triển khai phát động đã thực sự có bước chuyển biến mạnh mẽ về chất, đóng góp quan trọng trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, y tế, môi trường và quản lý nhà nước.  Qua đó, góp phần giải quyết khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô, được lãnh đạo doanh nghiệp, chính quyền ghi nhận, biểu dương.

Qua phát động các phong trào thi đua, đã có hàng vạn cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến được các cấp công đoàn tôn vinh khen thưởng, nhân rộng.

Các chỉ tiêu phấn đấu trong Đề án

- 100% các cấp công đoàn tuyên truyền, vận động và tham gia với người sử dụng lao động, người lao động trong việc chung tay nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .

- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn phấn đấu đủ năng lực thực hiện đào tạo nghề cho khoảng 150.000 người trong giai đoạn 2019-2023. Trong đó: Cao đẳng 5%; trung cấp 20%; sơ cấp 35%; dạy nghề dưới 3 tháng 40%; phấn đấu trên 80% người lao động sau khi được đào tạo nghề có việc làm và thu nhập ổn định.

- Hàng năm phấn đấu 90% công đoàn cơ sở có ít nhất một hoạt động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phấn đấu đến hết năm 2023 có trên 70% thỏa ước lao động tập thể ký mới có điều, khoản quy định về việc hàng năm doanh nghiệp xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng cho người lao động tại doanh nghiệp.

Xuân Tùng
Quay trở lại đầu trang