Tạo diễn đàn để các địa phương phản ánh, kiến nghị

08:34 | 22/03/2019
Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã tạo hành lang pháp lý để các cơ quan nhà nước ở địa phương nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động. Tuy nhiên quá trình triển khai, thực hiện vẫn còn một số khó khăn, bất cập cần được xem xét kỹ lưỡng trong lần sửa đổi Luật tới đây. Với vai trò của mình, Báo Đại biểu Nhân dân nên tổ chức những diễn đàn để các địa phương phản ánh, kiến nghị sửa đổi những bất cập trong thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.

Kênh thông tin kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động

Thực hiện kế hoạch truyền thông Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện nhiều giải pháp. Cùng với công tác tuyền truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, Bản tin sinh hoạt chi bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành hàng tháng, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật gửi đến các chi bộ trực thuộc (cấp thôn) và các tổ chức nhà nước ở địa phương; tổ chức thi viết bài, tìm hiểu về Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản có liên quan nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm thi hành của toàn hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu dân cử tổ chức tập huấn Luật Tổ chức chính quyền địa phương và một số luật có liên quan, nhằm giúp các đại biểu nắm chắc hơn những quy định của Luật, có nhận thức sâu sắc hơn trong thực hiện, đồng thời mỗi đại biểu sẽ là tuyên truyền viên để tuyên truyền pháp luật tới nhân dân nơi mình ứng cử.

Bên cạnh các hoạt động của địa phương, các đại biểu HĐND còn có một kênh thông tin rất quan trọng nữa là Báo Đại biểu Nhân dân. Với vai trò là tiếng nói của QH, diễn đàn của ĐBQH, HĐND và cử tri, bên cạnh những thông tin thời sự, báo đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của cơ quan dân cử, từ QH đến HĐND các cấp. Riêng với đại biểu HĐND các cấp nói chung và Bắc Ninh nói riêng, có thể tìm thấy ở báo những kinh nghiệm, kỹ năng, cách làm mới của các địa phương trên cả nước, cũng như những bất cập, gợi mở hướng tháo gỡ… trong hoạt động, nhất là khi triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương với nhiều đổi mới quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Với vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, hơn 3 năm thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, HĐND các cấp tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều đổi mới trong hoạt động nhằm nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết và tăng cường giám sát thực hiện nghị quyết đã ban hành. Cũng từ thực hiện linh hoạt Luật Tổ chức chính quyền địa phương và những luật hiện hành, những năm qua, đặc biệt từ năm 2016 đến nay Bắc Ninh có sự phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội. Có 16 chỉ tiêu đứng trong top 10 tỉnh dẫn đầu cả nước.

Qua thực tiễn cho thấy, hoạt động của HĐND các cấp ở địa phương đã có nhiều thuận lợi, cán bộ chuyên trách được tăng về số lượng, tạo điều kiện để hoạt động tốt hơn, cơ chế hoạt động đã được quy định rõ hơn, giúp bộ máy chính quyền hoạt động chủ động và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao. Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã tạo được hành lang pháp lý để các cơ quan nhà nước ở địa phương nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động…

Những bất cập cần sửa đổi


Các đại biểu dự Hội nghị. - Ảnh: Lâm Hiển

Trong quá trình triển khai, thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương vẫn còn một số khó khăn bất cập như: Việc UBTVQH chậm ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐND cho khóa mới, Luật mới khiến cho thời điểm đầu nhiệm kỳ cấp địa phương tỏ ra lúng túng khi gặp vướng mắc trong thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể; Luật không quy định cụ thể việc ủy quyền của HĐND cho Thường trực HĐND trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Chưa có hướng dẫn cụ thể việc bổ nhiệm chức danh người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp thực hiện trước hay sau khi HĐND bầu chức danh Ủy viên UBND, dẫn đến việc thiếu thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương nêu: Giảm số lượng phó chủ tịch và phó trưởng ban HĐND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ 2 người còn 1 người... Trong khi đó, hiện nay nhiều đạo luật được sửa đổi, bổ sung theo hướng bổ sung nhiệm vụ cho Thường trực HĐND và HĐND cấp tỉnh. Do vậy, khối lượng công việc sẽ nhiều hơn, liên quan đến nhiều lĩnh vực. Mặt khác, Đảng và Nhà nước ta đang đẩy mạnh hoạt động giám sát quyền lực, nếu giảm số lượng cán bộ chuyên trách của HĐND cấp tỉnh sẽ ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND nói chung và hoạt động giám sát quyền lực đối với cơ quan nhà nước ở địa phương nói riêng. Do vậy, đề nghị giữ nguyên như Khoản 2, Điều 18, Khoản 2, Điều 39 của Luật hiện hành.

Đề nghị bổ sung quy định việc ủy quyền của HĐND cho Thường trực HĐND trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, hướng giải quyết đối với trường hợp Thường trực HĐND đã giải quyết nhưng khi báo cáo tại phiên họp gần nhất, không được HĐND cùng cấp thông qua…


Các đại biểu tham dự  trao đổi bên lề Hội nghị - Ảnh: Thái Bình

Những bất cập trên cần được xem xét kỹ lưỡng trong lần sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương tới đây. Và để tiếng nói, kiến nghị từ cơ sở được tiếp thu, xem xét, sửa đổi, truyền thông, đặc biệt là Báo Đại biểu Nhân dân đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Báo nên tổ chức những diễn đàn để các địa phương phản ánh, kiến nghị những bất cập trong thực tiễn. Đây cũng chính là một kênh thông tin cần thiết để việc sửa đổi Luật bảo đảm giải quyết được những yêu cầu thực tế và trên hết là góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.

Nguyễn Hương Giang - Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh
Quay trở lại đầu trang