07:01 24/08/2019
Đoàn kết là nội dung lớn và căn bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Sinh thời, trong nhận thức và hoạt động thực tiễn, Hồ Chí Minh luôn luôn nhấn mạnh và phấn đấu hết sức mình để tăng cường đoàn kết trong Đảng, đoàn kết dân tộc và nhân dân, đoàn kết quốc tế. Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Người nêu rõ vai trò lớn lao của đoàn kết trong Đảng đối với thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng.
06:51 23/08/2019
Tính cả 3 bản Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ba lần sử dụng tới câu chữ để nói về “xã hội chủ nghĩa” và “chủ nghĩa xã hội”.
07:03 22/08/2019
Bản Di chúc 1.000 từ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn dân chứa đựng những tư tưởng lớn có tầm chiến lược đối với cách mạng Việt Nam, có giá trị trường tồn và ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển đất nước, con người và dân tộc ta.
07:54 21/08/2019
Sáng 9.9.1969, cả đất nước hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi diễn ra lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - một nhà tư tưởng lỗi lạc, một vĩ nhân của dân tộc, của thời đại. Bác Hồ của muôn dân Việt Nam đã vĩnh biệt chúng ta. “Tổn thất này vô cùng lớn lao, đau thương này thật là vô hạn!...”. Từ đó, đã 50 năm trôi qua, các thế hệ con cháu của Người ngày càng cảm nhận mất mát này “thật là vô hạn”. Cả dân tộc Việt Nam biến đau thương, mất mát thành hành động trong việc đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên theo di nguyện của Người, bản Di chúc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt trọn vẹn niềm tin của mình vào con đường đã vạch ra và vào tương lai xán lạn của dân tộc Việt Nam.
07:45 20/08/2019
Quá trình 5 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Di chúc cũng như việc công bố, xuất bản tác phẩm sau này đã được đồng chí Vũ Kỳ - Thư ký riêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kể chi tiết trong Hồi ký Bác Hồ viết Di chúc, do Nhà xuất bản Sự thật ấn hành lần đầu tháng 5.1989.
07:49 19/08/2019
LTS: Di chúc được Chủ tịch Hồ Chí Minh chuẩn bị trong một thời gian dài, từ năm 1965 - 1969. Người đã đi xa, nhưng bản Di chúc mãi mãi là cương lĩnh hành động, xây dựng và phát triển đất nước. 50 năm đã trôi qua kể từ ngày Đảng ta công bố Di chúc, lịch sử càng lùi xa, chúng ta càng thấy rõ hơn tầm vóc lớn lao của tác phẩm bất hủ này.
Quay trở lại đầu trang