07:57 23/09/2019
Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi văn bản Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta trước lúc đi xa là tài liệu “Tuyệt đối bí mật”. Với những giá trị đặc biệt về lịch sử và văn hóa đối với dân tộc ta, văn kiện lịch sử này đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận là Bảo vật của quốc gia để truyền giữ lại cho các thế hệ người Việt Nam.
08:07 09/09/2019
Giữa các tình huống phức tạp, Việt Nam vẫn kiên trì về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược, thực hiện đường lối đoàn kết quốc tế theo mục tiêu Hòa bình - Hợp tác - Phát triển, đáp ứng yêu cầu bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường quốc tế thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước. Đó chính là làm theo tâm nguyện của Bác Hồ!
07:16 07/09/2019
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Do vậy, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Người đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Người khẳng định: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
07:44 05/09/2019
Những quyết sách đúng đắn với ý nghĩa trọng đại của Quốc hội về nhân tài, vật lực và các nhu cầu thiết yếu cho công cuộc chiến đấu, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã góp một phần vô cùng quan trọng trong thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta.
09:00 04/09/2019
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đồng thời cũng là người sáng lập ra Quốc hội nước ta. Người đã dành nhiều tâm huyết để xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội nói riêng. Trong tư tưởng của Người, Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là tiêu biểu cho tinh thần đoàn kết của toàn dân, cho chí khí quật cường của dân tộc. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thực hiện Di chúc của Người là dịp chúng ta nhìn lại quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh để Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
07:34 30/08/2019
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một kiệt tác chứa đựng tinh thần cao cả, sâu sắc, nhưng cũng rất gần gũi với đời sống hàng ngày của một nhà cách mạng, nhà tư tưởng, nhà chính trị, nhà giáo dục và nhà văn hóa lỗi lạc. Bản Di chúc vừa mang ý nghĩa cổ truyền nhưng cũng chỉ ra con đường mai sau, vừa là cảm nghĩ của một vĩ nhân, nhưng cũng là sự đúc kết các quy luật tự nhiên, xã hội, con người một cách đơn giản, nhẹ nhàng, kinh nghiệm, cô đọng, triết luận.
08:09 29/08/2019
Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, hơn ai hết Chủ tịch Hồ Chí Minh thấy rất rõ vị trí, vai trò của cán bộ. Người chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”; “Bất cứ chính sách, công tác gì nếu có cán bộ tốt thì thành công, tức là có lãi. Không có cán bộ tốt thì hỏng việc, tức là lỗ vốn”. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu cách mạng, Hồ Chí Minh đã quan tâm đặc biệt đến việc đào tạo, đánh giá và sử dụng cán bộ, giao cho họ những trọng trách và giúp đỡ họ hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giao phó.
08:03 28/08/2019
Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Đảng ta công bố năm 1989 cho thấy, tháng 5.1968, Người đã sửa và bổ sung nhiều nhất. Đặc biệt lần bổ sung này, Người đề cập tương đối toàn diện tới những công việc Đảng ta phải làm sau khi nước nhà hoàn toàn thống nhất, trong đó “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”.
08:05 26/08/2019
Yêu nước, thương dân, tất cả vì dân vì nước là suy nghĩ thường trực trong tư tưởng, tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều đó đã trở thành lý tưởng, hoài bão, ước mơ cao quý nhất trong suốt sự nghiệp cách mạng của Người. Di chúc Người để lại vì thế cũng trăn trở về con đường phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Đó cũng là thông điệp, là ngọn cờ chiến đấu và mục tiêu suốt đời hy sinh, cống hiến của Người.
Quay trở lại đầu trang