08:01 10/06/2019
Luật Tổ chức chính quyền địa phương là đạo luật cơ bản quy định trực tiếp đến cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương, việc sửa đổi, bổ sung một số quy định được các địa phương đặc biệt quan tâm. Thời gian qua, Diễn đàn Báo Đại biểu Nhân dân góp ý về việc sửa đổi, bổ sung Luật đã nhận được rất nhiều ý kiến tâm huyết của các tác giả với gần 40 bài viết, tập trung vào 2 nhóm nội dung chính: Giải pháp bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và việc ủy quyền cho Thường trực HĐND giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp.
08:11 09/06/2019
Ở đâu có quyền lực ở đó phải có giám sát việc thực hiện quyền lực. Hoạt động giám sát của HĐND cũng chính là việc giám sát của người dân đối với cơ quan, tổ chức trong bộ máy nhà nước. Thiết nghĩ để tinh gọn thì cần giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp, thay đổi cơ cấu đại biểu đi đôi với tăng tỷ lệ hoạt động chuyên trách. Trong đó, 2 Phó Chủ tịch, Trưởng, Phó Trưởng các Ban đều phải hoạt động chuyên trách, riêng Chủ tịch HĐND hoạt động kiêm nhiệm.
08:09 09/06/2019
Tôi thống nhất với quan điểm cho rằng, cần có 2 Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện như các tác giả đã phân tích trong các bài viết trước đây. Luật hiện hành quy định HĐND cấp tỉnh, cấp huyện có 2 Phó Chủ tịch HĐND nhưng không quy định rõ địa vị pháp lý của hai chủ thể này. Trong khi trên thực tế, có tổ chức hợp lý thì cũng cần phải có cơ chế hoạt động hợp lý thì hoạt động mới hiệu quả. Chính vì vậy, vấn đề địa vị pháp lý của hai Phó Chủ tịch HĐND cần được quan tâm và xử lý thấu đáo trong lần sửa đổi Luật này.
08:06 09/06/2019
Cần thiết phải tăng số lượng kỳ họp thường lệ của HĐND cấp xã, phải họp hàng tháng. Nếu HĐND cấp xã hoạt động thường xuyên hơn thì chỉ cần bố trí Chủ tịch HĐND mà không cần chức danh Phó Chủ tịch HĐND. Bên cạnh đó, cần đánh giá thêm qua nửa nhiệm kỳ Ban của HĐND cấp xã đã hoạt động như thế nào, có hiệu quả hay không để từ đó đổi mới về tổ chức Ban của HĐND.
07:42 08/06/2019
Liên quan đến vấn đề rất nhiều địa phương quan tâm khi sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương là thẩm quyền giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp, theo nhiều đại biểu, cần quy định rõ thẩm quyền và có cơ chế ủy quyền cho Thường trực HĐND; đồng thời quy định rõ các nội dung, lĩnh vực, phạm vi được ủy quyền. Bên cạnh đó, cần giữ nguyên số lượng lãnh đạo các Ban HĐND chuyên trách như hiện nay. Trong đó, quy định 1 Trưởng ban và 1 Phó Trưởng ban của HĐND phải hoạt động chuyên trách.
07:42 08/06/2019
Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương (HĐND và UBND các cấp) trong tình hình mới cần xem xét thực hiện theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu lực và hiệu quả. Theo đó, nên thực hiện đồng bộ 3 giảm, 3 tăng: Giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp; giảm số đại biểu HĐND làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước và giảm số lượng cấp phó các chức danh HĐND (Phó Chủ tịch, Phó Trưởng ban). Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; tăng cường đại biểu hoạt động chuyên trách và tăng cường thường vụ, cấp ủy chuyên trách các chức danh HĐND (Phó Chủ tịch, Trưởng ban).
07:41 08/06/2019
Xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân trong Hiến pháp phải được cụ thể hóa khi nghiên cứu. Sửa Luật Tổ chức chính quyền địa phương lần này nhằm phát huy quyền dân chủ của Nhân dân thông qua cơ quan đại diện. Bởi vậy, các cơ quan của HĐND cần được củng cố, tăng cường để thực hiện chức năng, quyền hạn ngày càng lớn; thực thi nhiệm vụ có hiệu lực, hiệu quả.
07:52 04/06/2019
Quá trình triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Luật 2015) thời gian qua cho thấy, có những quy định đã “chuyển hóa” nhưng chưa thể hiện đầy đủ chức năng, bản chất cơ quan đại diện quyền lực nhân dân; có những vấn đề cấp thiết phát sinh cần phải bổ sung để điều chỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và đời sống xã hội… Do đó, việc sửa đổi, bổ sung là cần thiết, nhưng phải thận trọng trên cơ sở căn cứ khoa học, thực tiễn thuyết phục và phải đặt trong mối quan hệ tinh gọn bộ máy đồng thời với hiệu lực, hiệu quả gắn với phân quyền, phân cấp, ủy quyền.
07:27 03/06/2019
Thực tế, nên xem xét chỉ bố trí Chủ tịch và 1 Phó Chủ tịch UBND ở cấp xã loại II để bố trí thêm công chức chuyên môn bảo đảm hoạt động của bộ máy chính quyền. Vì nếu bố trí thêm lãnh đạo thì phải bớt công chức chuyên môn do tổng biên chế không thay đổi. Đồng thời, trong thực hiện tinh giản biên chế nên giảm đồng đều ở các cấp, nhất là cấp Trung ương, cấp tỉnh.
Quay trở lại đầu trang