Bạn đọc viết

Đến hẹn lại... kiến nghị

08:29 | 14/01/2020
Cứ đến kỳ hội nghị tổng kết hàng năm, không ít địa phương kiến nghị, đề xuất với Bộ Tư pháp trong việc cân đối, bảo đảm nguồn chi cho hoạt động phổ biến, tuyên truyền pháp luật. Các địa phương kiến nghị chủ yếu là các tỉnh nghèo, ngân sách còn hạn chế, lại là địa phương thuộc vùng sâu, xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống. Điều đáng nói, có địa phương năm nay đã kiến nghị, sang năm lại kiến nghị về vấn đề đó.

Chẳng hạn, tại Hội nghị Tổng kết công tác tư pháp năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, tỉnh Yên Bái kiến nghị, do điều kiện của tỉnh miền núi, kinh tế - xã hội còn khó khăn, ngân sách tỉnh chưa tự cân đối được nên chưa thể bố trí bảo đảm kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Để bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả cao góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, đề nghị Chính phủ quan tâm hỗ trợ kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh theo quy định tại Khoản 1, Điều 39, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Điểm d, Khoản 1, Điều 6, Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27.1.2014.

Đối với kiến nghị này, Bộ Tư pháp đã trả lời: Mặc dù Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định rõ cơ chế tài chính để triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách nhưng đến thời điểm hiện tại, quy định trên là không khả thi trên thực tế và không thống nhất với quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Khoản 4, Điều 9, Luật Ngân sách nhà nước quy định, nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm. Để khắc phục tình trạng này, hàng năm, Bộ Tài chính đều có văn bản hướng dẫn và đề nghị các địa phương, trong đó có các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách tự bố trí kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi ngân sách được Trung ương giao.

Từ cách dẫn chiếu các văn bản trên, Bộ Tư pháp đề nghị các địa phương chủ động tham mưu, lập dự toán, đề xuất Ủy ban Nhân dân cùng cấp bố trí kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi ngân sách của địa phương, bảo đảm tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả. Cùng với việc trả lời kiến nghị nêu trên, Bộ Tư pháp cũng đã nhiều lần cho biết về lâu dài sẽ phối hợp với các bộ, ngành để hoàn thiện cơ chế tổ chức thi hành luật, pháp lệnh để có nguồn lực. Tuy nhiên, nhiều năm qua, chi phí cho hoạt động này cũng không có dấu hiệu chuyển biến. Điều này cũng có nghĩa là độ “vênh” giữa các văn bản liên quan đến phổ biến, tuyên truyền pháp luật và ngân sách vẫn chưa giải quyết được. Chính vì thế, hết năm này sang năm khác vấn đề này tiếp tục được các địa phương kiến nghị, như là một “nút thắt” của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Điều đáng nói, tuy không có chi phí hoặc cách tháo gỡ nhưng hàng năm, các đề án, chương trình về phổ biến, tuyên truyền pháp luật vẫn được ban hành và... “nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm”.

Nguyễn Minh
Quay trở lại đầu trang