Cập nhật 23:46 | 05/06/2020 (GMT+7)
.
08:42 02/08/2013
Chủ tịch Nghị viện là người đứng đầu Nghị viện và đại diện cho Nghị viện trước Nữ hoàng Anh. Chủ tịch Nghị viện chịu trách nhiệm chỉ đạo các hoạt động của Nghị viện cũng như điều hành các phiên họp. Chủ tịch cũng chịu trách nhiệm về ngân sách của Nghị viện, đồng thời đứng đầu Ủy ban phụ trách vận hành các tòa nhà và các thiết bị.
08:41 02/08/2013
Nghị viện New Zealand gồm 120 nghị sỹ nhiệm kỳ 3 năm, được bầu theo phương pháp phổ thông đầu phiếu và chế độ đại diện tỷ lệ hỗn hợp. Giống với các nước theo hệ thống Westminster, đảng chiếm đa số trong Nghị viện chịu trách nhiệm thành lập Chính phủ và cơ quan này phải chịu trách nhiệm trước Nghị viện.
08:41 02/08/2013
Nghị viện New Zealand bao gồm nguyên thủ quốc gia - Nữ hoàng Elizabeth II, người được đại diện bởi Toàn quyền tại Nghị viện. Phần còn lại là Hạ viện, gồm các nghị sỹ do cử tri từ 18 tuổi trở lên bầu ra. Khi một chính đảng hay nhiều chính đảng nhận được sự ủng hộ của đa số tại Hạ viện thì chính đảng đó hay liên minh chính đảng đó có quyền đứng ra thành lập Chính phủ và điều hành đất nước. Chính phủ có trách nhiệm trả lời Nghị viện về các chính sách và chương trình hành động của mình. Những vấn đề này được đưa ra tranh luận tại Hạ viện và các ủy ban được lựa chọn sẽ tiến hành thẩm tra.
07:21 16/09/2011
Vai trò của các đảng đối lập khác nhau đáng kể, từ những đảng đối lập đã được thể chế hóa, có tổ chức được thành lập để sẵn sàng thay thế chính phủ, cho đến những đảng đối lập ít có sự gắn kết và sự tham gia của đảng viên rời rạc và bị chia nhỏ; và những đảng đối lập nằm ở giữa hai cực này.
07:20 16/09/2011
Kỷ luật đảng trong hoạt động nghị trường được hiểu là việc các nghị sỹ phải bỏ phiếu theo chủ trương, lập trường của đảng mình đối với bất kỳ dự luật hay vấn đề nào được đưa ra Nghị viện.
07:19 16/09/2011
Ở nghị viện nhiều nước, thông thường các lãnh đạo của các đảng lớn nhất có thể quyết định ai là người đứng đầu chính thức của cơ quan lập pháp, ai sẽ là thành viên các ủy ban; dự án luật được chuyển đến đâu, như thế nào, khi nào, biểu quyết như thế nào, khi nào.
07:18 16/09/2011
Chính đảng là một trong những yếu tố không thể thiếu khi tìm hiểu nghị viện ở nhiều nước. Vai trò của các chính đảng trong cơ quan lập pháp có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như loại hình chính thể (nghị viện, tổng thống hoặc hỗn hợp); số lượng chính đảng trong nghị viện, mối quan hệ giữa lập pháp và hành pháp; sự phát triển về lịch sử và văn hóa; sức mạnh tương đối của cấu trúc bên trong đảng và các nguồn lực.
07:45 25/02/2011
Nếu như thế kỷ XIX là giai đoạn đấu tranh Hiến pháp giữa các phe phái chính trị, thì thế kỷ XX là một trong những thời kỳ sự cầm quyền của đảng phái góp phần khiến cán cân Hiến pháp có giai đoạn dịch chuyển theo hướng có lợi cho hành pháp.
15/01/2010
Cách thức nghị sỹ Thụy Điển sử dụng các công cụ giám sát phụ thuộc vào việc họ thuộc đảng cầm quyền, đảng hợp tác với Chính phủ hay thuộc đảng đối lập. Các nghị sỹ thuộc đảng cầm quyền thường bày tỏ quan điểm của mình bằng cách nói chuyện trực tiếp với các bộ trưởng hoặc quan chức làm việc trong các bộ có liên quan. Tương tự như vậy, nghị sỹ đảng hợp tác cho rằng không nên chỉ trích Chính phủ trước công chúng. Bởi lẽ, họ thường đạt được thỏa thuận với Chính phủ trước đó, và họ thấy mình có trách nhiệm phải gắn bó với thỏa thuận đó.
Quay trở lại đầu trang