Cập nhật 17:50 | 29/02/2020 (GMT+7)
.
Kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ hàng hóa

07:10 | 05/12/2019
Hôm nay, 5.12.2019, HĐND tỉnh Tuyên Quang khai mạc Kỳ họp thứ 9 với nội dung trọng tâm là tập trung xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Thẩm tra nội dung này, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhấn mạnh việc UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là trong việc giải quyết các vấn đề về đất đai; khuyến khích doanh nghiệp liên kết với các hợp tác xã, nông dân trong sản xuất, tiêu thụ nông sản hàng hóa chủ lực...

Linh hoạt, quyết liệt trong điều hành

2019 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với việc tăng tốc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Ngay từ đầu năm, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Tuyên Quang đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Cùng với nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, đoàn kết thống nhất cao của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá cao, một số chỉ tiêu chủ yếu tăng khá so với năm trước. Tập trung các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng; nông, lâm nghiệp cơ bản đạt kế hoạch đề ra và tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa; các ngành dịch vụ có bước phát triển.

Các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền diễn ra phong phú; lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, việc làm tiếp tục có chuyển biến; công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Điểm đáng ghi nhận là sự linh hoạt, quyết liệt trong điều hành tập trung các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt cao so với cùng kỳ. Tiến độ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được chú trọng; môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh của tỉnh được cải thiện rõ rệt… Công tác thu ngân sách được chú trọng chỉ đạo thực hiện. Quản lý điều hành ngân sách về cơ bản bám sát dự toán HĐND tỉnh giao, tiết kiệm các khoản chi thường xuyên chưa thực sự cấp bách để dành nguồn lực chi cho đầu tư phát triển, một số nhiệm vụ chưa bố trí trong dự toán ngân sách được bổ sung thực hiện kịp thời.

Tuy nhiên, qua thẩm tra Báo cáo số 169/BC-UBND ngày 21.11.2019 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội - năm 2020; phương hướng, mục tiêu và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, điều hành ngân sách năm 2020, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhấn mạnh một số tồn tại, hạn chế: Việc phối hợp giữa các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố trong nắm bắt tình hình và giải quyết những vướng mắc về sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có lúc chưa chặt chẽ, kịp thời. Việc duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt chuẩn còn nhiều hạn chế... Việc thực hiện một số cơ chế, chính sách về nông nghiệp còn chậm, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới có nơi còn lúng túng, chưa có những giải pháp tạo được sự đột phá trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa; thị trường đầu ra của một số sản phẩm nông nghiệp, chưa tạo được nhiều chuỗi gắn kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ…

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Tuyên Quang nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế, điều hành ngân sách năm 2020 của UBND tỉnh trình tại kỳ họp. Ngoài giải pháp đã nêu trong báo cáo, để hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Ban nhấn mạnh việc UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh. Tập trung thực hiện các quy hoạch, đề án, các cơ chế, chính sách của tỉnh ban hành trong phát triển kinh tế. Đặc biệt, khuyến khích doanh nghiệp thực hiện liên kết với các hợp tác xã, nông dân trong sản xuất, tiêu thụ nông sản hàng hóa chủ lực bảo đảm ổn định, bền vững.

Bên cạnh đó, các cấp chính quyền, ngành chuyên môn cần đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính giải quyết các vấn đề về đất đai. Quản lý chặt chẽ địa bàn, thực hiện tốt công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các sai phạm về đất đai, khoáng sản. Quan tâm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, tuyên truyền nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, cộng đồng nhân dân. Tập trung quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, công tác điều chỉnh và quản lý quy hoạch sau khi được phê duyệt.

Một nhiệm vụ trọng tâm nữa cũng cần tập trung thực hiện là tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành thu, chi ngân sách. Quản lý chặt chẽ thu ngân sách đối với các hộ kinh doanh cá thể tập trung trong lĩnh vực dịch vụ thương mại, xăng dầu, vận tải… chủ động nắm số thu điều hành bảo đảm cân đối ngân sách. Đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân các công trình, dự án; quyết toán các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, quản lý, giảm thiểu chi chuyển nguồn sang năm sau. Kịp thời cân đối nguồn kinh phí thực hiện các cơ chế, chính sách do HĐND tỉnh ban hành. Thực hiện rà soát, tính toán hỗ trợ kinh phí kịp thời cho các cơ sở chăn nuôi, hộ gia đình bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi giúp nhân dân ổn định đời sống, sản xuất. Quản lý và sử dụng các quỹ tỉnh bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả.

HƯƠNG LAN
Quay trở lại đầu trang