Cập nhật 17:50 | 29/02/2020 (GMT+7)
.
Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Hà Nội Khóa XV

Chủ động sáng tạo hơn nữa trong hoạt động của HĐND các cấp

07:53 | 04/12/2019
Lược ghi phát biểu của ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU tại kỳ họp

Thưa các vị đại biểu và các đồng chí,

Kỳ họp thứ 11 của HĐND thành phố diễn ra ngay sau khi kết thúc Kỳ họp thứ Tám của Quốc hội Khóa XIV. Sau 28 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, hiệu quả, kỳ họp đã kết thúc tốt đẹp. Quốc hội đã dành thời gian thỏa đáng để thảo luận Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và quy định của Hiến pháp về hoàn thiện mô hình tổ chức cấp chính quyền địa phương, bảo đảm phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo theo hướng phân định rõ hơn tổ chức bộ máy chính quyền, chủ động thí điểm ở những nơi có đủ điều kiện. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.1.2021, việc thực hiện thí điểm bắt đầu từ ngày 1.7.2021. Đây là một trong những căn cứ pháp lý rất quan trọng để Thủ đô có điều kiện phát triển nhanh, bền vững. Trong thành công của kỳ họp Quốc hội, tôi hoan nghênh đóng góp trách nhiệm, trí tuệ và tích cực Đoàn ĐBQH Hà Nội với nhiều ý kiến xây dựng, cụ thể, sắc sảo tại các phiên thảo luận, chất vấn tại nghị trường và các phiên họp tổ...

Tôi tin tưởng rằng, HĐND cũng như từng vị đại biểu HĐND thành phố sẽ tiếp tục mang tinh thần cải tiến, đổi mới của Quốc hội để kỳ họp này thực sự là một kỳ họp dân chủ, đổi mới, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng và góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển của thành phố năm 2019 và các năm tiếp theo.

Thưa các vị đại biểu và các đồng chí,

Qua theo dõi và nghe báo cáo tại kỳ họp, tôi rất vui mừng trước sự phát triển của Thủ đô. Năm 2019, thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các mặt, rất đáng khích lệ. Kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, dự kiến tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP ước tăng 7,46% là năm có mức tăng trưởng cao nhất trong 4 năm gần đây; tổng thu ngân sách của thành phố tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2018. Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến tích cực trong thi hành công vụ; kịp thời phát hiện và có giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp và tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp. Thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng cao dẫn đầu cả nước. Quản lý đô thị được đẩy mạnh, việc trồng và chăm sóc cây xanh được chú trọng. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm và đạt được những kết quả nổi bật...

Trong thành tích chung của thành phố Hà Nội, có sự đóng góp quan trọng của HĐND và từng đại biểu HĐND các cấp. Mặc dù khối lượng công việc ngày càng nhiều, song HĐND các cấp đã không ngừng nỗ lực, phát huy trí tuệ của đại biểu, tổ chức các hoạt động của HĐND theo hướng đổi mới về phương thức, nâng cao chất lượng. Tôi đặc biệt đánh giá cao các phiên giải trình của Thường trực HĐND thành phố tổ chức trong năm 2019 về các nội dung: Quản lý trật tự xây dựng, vấn đề cung cấp nước sạch cho nhân dân hay bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là những vấn đề đang được cử tri và dư luận hết sức quan tâm. Qua hoạt động giải trình đã có tác động tích cực đến công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền, được dư luận, cử tri và Nhân dân đồng tình, ghi nhận; vai trò của HĐND ngày càng được khẳng định và nâng cao.

Thưa các vị đại biểu và các đồng chí, 

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; đồng thời, sẽ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tiếp theo. Đây cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị, ngoại giao rất quan trọng. Do đó, tôi tán thành với những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu đã nêu trong các báo cáo và đề nghị thành phố trong thời gian tới cần tập trung quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

Một là, năm 2020 là năm diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đề nghị Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo cao nhất cho công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội, trong đó có công tác nhân sự cho HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hai là, tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch về tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố đã nêu trong Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ 2020. Tại kỳ họp này, tôi đề nghị các đại biểu HĐND cần đánh giá, phân tích chính xác tình hình, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đối với những yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ rõ trong báo cáo. Trên cơ sở đó, cùng thảo luận, đề ra giải pháp quyết liệt, thận trọng nhưng linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp với pháp luật và tình hình thực tế của Thủ đô. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, Trung ương, các địa phương thực hiện tốt các cơ chế, chính sách đặc thù cho việc phát triển của Hà Nội theo Luật Thủ đô.

Ba là, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp theo đúng tinh thần của Hiến pháp, Nghị quyết Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới, sáng tạo và phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật nhất là trong thực thi công vụ. Đặc biệt quan tâm về tổ chức bộ máy phường, thị trấn, có chế độ chính sách hợp lý với đại biểu HĐND khi thực hiện Đề án thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Bốn là: Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình giao thông quan trọng, cấp bách, có tính kết nối và lan tỏa vùng, miền; chú trọng bảo tồn, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân...

Năm là, Tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động của HĐND các cấp. Phát huy vai trò, trách nhiệm, trí tuệ và bản lĩnh chính trị của các đại biểu HĐND, nhất là đại biểu kiêm nhiệm từ việc phát hiện vấn đề đến việc đề xuất các giải pháp thực hiện để bảo đảm các nghị quyết của HĐND được ban hành đúng pháp luật, phù hợp với thực tiễn và giám sát thực sự có hiệu quả...

Một lần nữa, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi xin chúc các đồng chí, quý vị đại biểu và cử tri Thủ đô sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tiếp tục có nhiều thành công mới.

Xin trân trọng cảm ơn!

L. HUỲNH lược ghi

_________

Đầu đề do Báo Đại biểu Nhân dân đặt

Quay trở lại đầu trang