Cập nhật 11:56 | 05/06/2020 (GMT+7)
.
Công tác quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

Vì việc để tìm người, lượng tài mà trao chức

08:09 | 07/10/2019
HĐND nhận lãnh sứ mệnh lớn lao là một thiết chế tạo nên giá trị của nền dân chủ, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân. Do đó, lựa chọn, quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ chuẩn bị bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 phải vì việc để tìm người, lượng tài mà trao chức, nhằm xây dựng cơ quan quyền lực nhà nước địa phương ngày càng vững mạnh hơn.

Nguyên nhân chủ yếu từ công tác cán bộ

HĐND là một thiết chế trong mô hình tổ chức nhà nước pháp quyền ở nước ta, góp phần bảo đảm thực hiện nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Vì vậy, để xứng danh đại biểu nhân dân, việc lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ HĐND có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình chuyển hóa các giá trị của nền dân chủ vào đời sống, xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân vào chế độ chính trị.

Ở nước ta, vấn đề phát huy quyền lực nhân dân đã được cụ thể hóa thành các chính sách, pháp luật từ khi thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cho đến nay. Thể chế về tổ chức hoạt động của HĐND trải qua 7 lần sửa đổi, bổ sung, ngày càng hoàn thiện, cho thấy quan điểm nhất quán và quyết tâm của Đảng ta trong việc xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân. Địa vị pháp lý và vai trò, vị thế của HĐND ngày càng được khẳng định. Hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp theo đó nâng lên rõ rệt. Đội ngũ cán bộ HĐND không ngừng trưởng thành cả về nhận thức và hành động, nhiều thế hệ cán bộ HĐND đã thể hiện bản lĩnh chính trị, dấn thân, cống hiến hết mình vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, không màng danh vọng, họ đã góp luồng sinh khí mới đầy nhiệt huyết cho cơ quan dân cử, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Tuy vậy, hoạt động HĐND ở không ít địa phương - nhất là cấp xã, cấp huyện - vẫn bị đánh giá còn hình thức. Biểu hiện dễ nghe, dễ thấy nhất ở cơ sở, cử tri thường hay nói đùa mà thật về người đại diện của mình rằng: “Khi dân không cần họ vẫn đến (trước bầu cử), khi dân cần thì không thấy họ đâu! Có lẽ, phạm vi rộng hơn như ở cấp huyện, cấp tỉnh hay cấp quốc gia cũng không ngoại lệ, khi những vụ việc liên quan đến quyền, lợi ích trực tiếp của người dân, dù có nhiều cấp đại diện nhưng vẫn thiếu vắng tiếng nói, giám sát, phát hiện vi phạm kịp thời, cho đến khi dân “kêu” mới “té ngửa” ra là có phần trách nhiệm của HĐND. Chẳng hạn như những bất hợp lý về vị trí đặt trạm BOT giao thông, về quy hoạch đất đai, giải phóng mặt bằng, các dự án ma, công ty lừa đảo… không thể nói chính quyền địa phương, trong đó có HĐND là vô can.


Một phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng

Từ trải nghiệm và quan sát thấy rằng, nguyên nhân của những yếu kém, bất cập nói trên chủ yếu từ công tác cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt của HĐND hoạt động chưa xứng tầm. Trong thực tiễn, ngoại trừ chức danh Chủ tịch HĐND nhiều nơi thường do Bí thư cấp ủy kiêm nhiệm, việc bố trí cán bộ HĐND chuyên trách khác có thể kể ra các trường hợp như: Trường hợp “không chạy”, thường không biết mình được quy hoạch, không ai hỏi ý kiến họ để quy hoạch (hoặc hỏi lấy lệ), cho đến khi nhận được thông báo của cấp ủy thẩm quyền quy hoạch, bố trí họ vào chức danh HĐND. Những cán bộ này thường có lòng tự trọng cao, có trách nhiệm nhưng rất khó phát huy và dễ trở thành “ngôi sao cô đơn”. Trường hợp để “lấy hàm chức danh”và “khó bố trí” là những người không mấy nhiệt huyết công tác HĐND, nhưng để có “hàm chức danh” tương đương nhằm hướng tới các vị trí “quyền lực” khác, họ vẫn muốn được bố trí vào các chức danh HĐND để rồi trong hoạt động “dĩ hòa vi quý”, không mất lòng ai, nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ. Còn trường hợp những cán bộ chờ về hưu thì hoặc có bản lĩnh, kinh nghiệm, trách nhiệm, hoạt động tích cực; nhưng cũng có khi là những cán bộ chờ “hạ cánh” an toàn.

Có thể còn những vấn đề khác chưa liệt kê hết, nhưng kể ra đây không phải để phê phán, chỉ trích mà để thấy một thực tế khách quan trong quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ HĐND thời gian qua, như một sự kỳ vọng khắc phục được hạn chế nhằm xây dựng cơ quan quyền lực nhà nước địa phương ngày càng vững mạnh hơn.

Lượng tài rồi hãy giao việc lớn hơn

HĐND nhận lãnh sứ mệnh lớn lao là một thiết chế tạo nên giá trị của nền dân chủ, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân. Do đó, lựa chọn, quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ chuẩn bị bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 phải vì việc để tìm người, lượng tài mà trao chức, nhằm xây dựng cơ quan quyền lực nhà nước địa phương ngày càng vững mạnh hơn.

Trước hết, Ðảng ta là đảng cầm quyền, Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ; muốn nâng cao năng lực cầm quyền và hiệu quả lãnh đạo thì phải đặc biệt coi trọng quy hoạch, giới thiệu những cán bộ đảng viên ưu tú, có đủ năng lực và phẩm chất để ứng cử vào các chức danh lãnh đạo của HĐND cũng như ứng cử làm đại biểu HĐND. Những cán bộ đó phải ý thức được HĐND không chỉ là một tổ chức mà còn là hiện thân của thể chế dân chủ - mục tiêu chính trị của Đảng và chế độ. Mọi yếu kém, bất cập trong tổ chức, hoạt động của HĐND, của cán bộ HĐND đều ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, đến niềm tin của nhân dân.

Thứ hai, quy hoạch, bố trí cán bộ HĐND phải gắn với thực hiện Nghị quyết TW 7 (Khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Để đánh giá cán bộ trong thời gian quy hoạch, nhiều ý kiến cho rằng, do tính chất đại diện của cơ quan dân cử, mỗi đại biểu thường đại diện cho các cơ cấu xã hội khác nhau. Vì vậy, cán bộ HĐND và đại biểu HĐND được quy hoạch phải có kế hoạch thường xuyên tiếp xúc, liên hệ mật thiết với những người mình sẽ đại diện; để cử tri, nhân dân biết, nhận xét, đánh giá, tham gia ý kiến cần những ai đại diện tốt nhất cho họ. Tránh tình trạng người dân không biết hoặc ít biết về những “công bộc” được quy hoạch, đề cử, đề bạt để làm “đày tớ” cho mình, trong khi họ có vai trò rất quan trọng đến đời sống của từng người dân.

Thứ ba, quy hoạch, bố trí cán bộ HĐND chuyên trách hay kiêm nhiệm đều phải theo nguyên tắc giao quyền đi đôi với trách nhiệm để cán bộ tự lượng sức mình. Cần có quy định cán bộ được quy hoạch phải báo cáo với cấp ủy chương trình hành động hàng năm với mục tiêu rõ ràng như một tiêu chí để đánh giá, nếu họ tự thấy không thể đảm đương nổi thì được quyền báo cáo với tổ chức, không để tình trạng hứa suông, đại loại: “Nếu được giao nhiệm vụ, dù khó khăn đến đâu tôi sẽ cố gắng cùng tập thể làm hết sức mình (!)”, nhưng khi không làm tròn chức trách thì không dám chịu trách nhiệm mà đổ lỗi cho hoàn cảnh như cách ứng xử của không ít cán bộ hiện nay. Cá biệt, có người còn lên giữ chức vụ cao hơn. Người dân cho rằng, hãy nhìn vào những việc nhỏ cán bộ làm “có ra gì không” để lượng tài rồi hãy giao việc lớn hơn. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ HĐND xứng tầm là nhân tố quyết định hiệu quả hoạt động của HĐND, cũng chính là góp phần quyết định giá trị nền dân chủ ở nước ta.

ThS.Nguyễn Vân Hậu
Quay trở lại đầu trang