Cập nhật 21:36 | 25/05/2020 (GMT+7)
.
Công tác quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

Vì việc để bố trí người

07:50 | 03/10/2019
Cần tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng và cấp ủy Đảng các cấp, trước hết là trong công tác tổ chức của HĐND. Đảng giới thiệu cán bộ Đảng viên có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và uy tín vào những cương vị chủ chốt trong các tổ chức của HĐND - những nhân tố quyết định và có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND. Vì vậy, cấp ủy Đảng cần có sự đổi mới ngay trong cách nhìn nhận, bố trí cán bộ làm công tác HĐND, phải vì công việc, không phải vì con người mà bố trí.

Đại biểu không chỉ có năng lực, trình độ

Trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết số 18 -NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị; Nghị quyết 56/2017/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đổi mới tổ chức và hoạt động của HĐND là yêu cầu thực tế để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình, bảo đảm mọi quyền lực thuộc về nhân dân, xây dựng Nhà nước ta là nhà nước dân chủ thực sự. Trước yêu cầu chung đó, vấn đề đặt ra hàng đầu là làm thế nào để HĐND bảo đảm có thực quyền, hoạt động chất lượng, hiệu quả.

Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã quy định một số vấn đề mới như: Quy định về cấp chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính đều phải có HĐND và UBND, có sự đa dạng giữa các cấp chính quyền địa phương (chính quyền địa phương ở nông thôn và thành thị); trong cơ cấu tổ chức của HĐND, Trưởng các Ban của HĐND cấp tỉnh, huyện có thể hoạt động chuyên trách, Phó Trưởng ban HĐND cấp tỉnh, cấp huyện hoạt động chuyên trách; quy định mở rộng cơ cấu Thường trực HĐND tỉnh không chỉ bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch mà còn có sự tham gia của Trưởng ban và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh… Vấn đề nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND đang đặt ra vừa cấp thiết, vừa là vấn đề cơ bản nhằm nâng cao hiệu lực của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam và phát huy dân chủ XHCN.


Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông họp phiên thường kỳ tháng 9.2019 Ảnh: Nguyễn Hiền

Để thực hiện được điều đó, đòi hỏi Thường trực, các Ban, từng đại biểu HĐND phải thấy hết trách nhiệm và phát huy hết khả năng của mình trong việc thực hiện những trọng trách mà pháp luật quy định và nhân dân giao phó. HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; đòi hỏi người đại biểu không chỉ có năng lực, trình độ mà còn phải có tinh thần trách nhiệm, phải dành thời gian thỏa đáng làm nhiệm vụ. Mọi hoạt động của người đại biểu HĐND phải có chất lượng, hiệu quả, mang lại lợi ích cho nhân dân. Có như vậy, HĐND mới khẳng định được vai trò, vị trí của mình, từng bước đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

Đổi mới trong cách nhìn nhận, bố trí cán bộ

Có thể thấy, hiệu quả hoạt động của HĐND được bảo đảm bằng hiệu quả hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND và đại biểu HĐND. Do vậy, để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, phải nâng cao chất lượng của tất cả các yếu tố này trong HĐND.

Trước hết, Thường trực HĐND chịu trách nhiệm chung về việc bảo đảm cho các hoạt động của HĐND, mỗi thành viên thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được Chủ tịch HĐND phân công. Do đó, phải tăng cường và giải quyết tốt mối quan hệ công tác chặt chẽ trong các hoạt động của HĐND với ủy ban MTTQ Việt Nam. Đây chính là giải quyết tốt mối quan hệ Nhà nước với nhân dân. Cần hoàn thiện những quy định cụ thể hằng năm, Thường trực HĐND phối hợp với Thường trực UBMTTQVN đánh giá, phân loại hoạt động của đại biểu. Bởi, nhờ có hình thức phân loại đánh giá này mà các đại biểu HĐND sẽ ý thức hơn trách nhiệm của mình để không ngừng rèn luyện, phấn đấu hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu HĐND.

Bên cạnh đó, cần hoàn thiện cơ sở pháp lý để thống nhất khái niệm về cán bộ chuyên trách các Ban HĐND để thống nhất hoạt động trong cả nước. Các Ban của HĐND là những bộ phận rất quan trọng, có trách nhiệm tham mưu, giúp việc trực tiếp của HĐND, giúp cho HĐND xem xét và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Đồng thời, cũng là một trong những nhân tố quan trọng góp phần tích cực vào việc bảo đảm chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND. Qua hoạt động thực tiễn cho thấy, khi cơ cấu Trưởng ban, Phó Trưởng ban đều hoạt động chuyên trách thì trách nhiệm hoạt động đạt được hiệu quả cao hơn, xử lý các vấn đề kịp thời hơn.

Về cơ cấu đại biểu HĐND, cần giảm cơ cấu khối chính quyền để tránh tình trạng đại biểu là người “vừa đá bóng, vừa thổi còi”. Do đó, thành phần cơ cấu đại biểu HĐND phải tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân. Song, không phải vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, cần đặc biệt coi trọng tiêu chuẩn chất lượng và trình độ năng lực, đạo đức, phẩm chất, đồng thời phải có trách nhiệm cao với nhân dân, được nhân dân thực sự tín nhiệm.

Đặc biệt, cần tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng và cấp ủy Đảng các cấp. Sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của HĐND phải được thể hiện ngay trong công tác tổ chức của HĐND. Đảng giới thiệu cán bộ Đảng viên ưu tú có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và uy tín vào các cương vị chủ chốt trong các tổ chức của HĐND: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, các Trưởng, Phó ban HĐND, đặc biệt là các chức danh hoạt động chuyên trách - những nhân tố quyết định và có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng hoạt động của HĐND. Vì vậy, cấp ủy Đảng cần phải có sự đổi mới ngay trong cách nhìn nhận, bố trí cán bộ làm công tác HĐND, phải vì công việc, không phải vì con người mà bố trí. Đặc biệt coi trọng việc bố trí nhân sự cho các chức danh này, tránh sự gò ép, áp đặt. Thực tiễn cho thấy, nơi nào cấp ủy Đảng thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và chăm lo đến tổ chức bộ máy, bố trí đúng cán bộ cho HĐND, có định hướng nội dung hoạt động thì ở đó hoạt động HĐND đạt hiệu quả cao hơn, thực sự góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nguyễn Ngọc Khoa - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Nông
Quay trở lại đầu trang