Cập nhật 23:54 | 27/02/2020 (GMT+7)
.
Giám sát đầu tư công của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Bình

Bài cuối: Cán bộ chuyên trách phải có kiến thức chuyên sâu

07:47 | 16/03/2019
Để nâng cao hơn nữa hiệu quả giám sát lĩnh vực đầu tư công, yêu cầu đặt ra là cần tập trung nâng cao năng lực cho các đại biểu trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, nhất là đầu tư xây dựng cơ bản; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách của các ban có năng lực cao, kiến thức sâu về lĩnh vực được phân công, chú trọng bồi dưỡng chuyên môn và kỹ năng giám sát cho ủy viên các ban. Cùng với đó, cần chủ động phối hợp giám sát ngay từ khâu xây dựng dự toán, phương án phân bổ ngân sách cho đầu tư công.

>> Bài 1: Thận trọng, kỹ lưỡng các bước thẩm tra

>> Bài 2: Khách quan để đánh giá đúng

Bảo đảm tính đa chiều, chính xác của thông tin

Kinh nghiệm thực tế của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Bình cho thấy, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề, khi xây dựng kế hoạch giám sát chi tiết, phải xác định rõ: Sự cần thiết phải tiến hành giám sát, mục đích, yêu cầu, phạm vi, đối tượng được giám sát, thời gian thực hiện. Muốn thực hiện tốt điều này cần nắm rõ các quy định của pháp luật, các khâu công tác liên quan vấn đề giám sát; những điều kiện cần thiết bảo đảm cho hoạt động giám sát. Đề cương đặt ra sát với yêu cầu, trong đó gợi ý đề cương phải chính xác, có thể cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến nội dung giám sát, đồng thời phải sát thực với chức năng, nhiệm vụ của đối tượng giám sát. Đề cương càng chi tiết thì càng thuận tiện cho đối tượng giám sát xây dựng báo cáo và giúp cho đoàn giám sát có những căn cứ để trao đổi, làm rõ và thuận lợi hơn cho công tác tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả giám sát. Trước khi đề cương phát hành, nên tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia và ý kiến của một số cơ quan chuyên môn thuộc đối tượng giám sát để có sự thống nhất, tạo thuận lợi, dễ dàng khi xây dựng báo cáo đoàn giám sát đầy đủ các thông tin theo yêu cầu.


Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình họp phiên thường kỳ tháng 2.2019 Ảnh: Văn Duyên

Khi tiến hành giám sát ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, cần kết hợp chặt chẽ giữa hình thức nghe báo cáo và xem xét, kiểm tra thực tế tại cơ sở. Khảo sát thực tế được tiến hành từ việc nghiên cứu hồ sơ đến xem xét thực địa. Bên cạnh đó, thành viên đoàn giám sát phải nắm vững chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về nội dung giám sát, nghiên cứu kỹ các báo cáo, kết hợp với xem xét các hồ sơ cần thiết liên quan... Đặc biệt, cần thu thập đầy đủ thông tin để so sánh, đối chiếu kết quả thực hiện với báo cáo của đơn vị được giám sát, so sánh với các quy định hiện hành của Nhà nước, nghị quyết của HĐND để rút ra được những kết luận đúng, đề xuất các kiến nghị hợp lý, khả thi. Từ những kinh nghiệm thực tiễn này, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Bình đã phát hiện nhiều vấn đề mà đối tượng giám sát chưa cung cấp đầy đủ.

Vai trò của thông tin phục vụ giám sát là một trong những yếu tố tạo nên thành công của cuộc giám sát. Chủ thể giám sát không nên lệ thuộc hoàn toàn vào thông tin từ đối tượng chịu giám sát cung cấp mà luôn chú trọng thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Trên cơ sở đó, phân tích, lựa chọn, bảo đảm tính đa chiều, khách quan, đầy đủ, chính xác của thông tin. Kết hợp thu thập thông tin từ kết quả thanh, kiểm tra, kết luận của kiểm toán để đánh giá kết quả giám sát và đưa ra những kiến nghị sát thực hơn.

Chủ động giám sát ngay từ khâu xây dựng dự toán

 Thực tế, việc tiếp cận các nội dung thẩm tra ngay từ đầu và trong suốt quá trình chuẩn bị tài liệu trình của các cơ quan chuyên môn và UBND sẽ giúp Ban HĐND nắm bắt sớm các thông tin. Yêu cầu đặt ra là Báo cáo thẩm tra phải thể hiện rõ căn cứ pháp lý và quan điểm của Ban về nội dung thẩm tra. Báo cáo thẩm tra cũng phải nêu được nội dung nào phù hợp quy định pháp luật, phù hợp thực tiễn, có tính khả thi, vì sao? Nội dung nào không phù hợp pháp luật, không phù hợp thực tiễn, không khả thi, vì sao? Kèm theo đó là những đề xuất điều chỉnh của Ban. Đây là thông tin quan trọng để đại biểu xem xét, thảo luận trước khi quyết định biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng giám sát lĩnh vực đầu tư công của HĐND, một yêu cầu đặt ra là cần tập trung nâng cao năng lực cho các đại biểu HĐND trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, nhất là đầu tư xây dựng cơ bản, nhằm giúp cho đại biểu có kiến thức phân tích, tổng hợp các nguồn vốn, chương trình đầu tư; cung cấp đầy đủ, chuẩn xác tình hình thu, chi ngân sách và tình hình đầu tư xây dựng cơ bản của địa phương hằng năm, để đại biểu HĐND có thêm thông tin, làm cơ sở xem xét, giám sát và quyết định tại kỳ họp. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách của các Ban HĐND có năng lực cao, kiến thức sâu về lĩnh vực được phân công, đồng thời chú trọng bồi dưỡng chuyên môn và kỹ năng giám sát cho các ủy viên các ban.

Thành viên của đoàn giám sát cần dành thời gian nhiều hơn, tích cực nghiên cứu để phát hiện, kiến nghị khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh công tác quản lý. Trong quá trình giám sát cần đi sâu, tìm hiểu kỹ tình hình thực hiện tại cơ sở, yêu cầu đối tượng giám sát cung cấp thông tin đầy đủ, chi tiết để từ đó mới có cơ sở rút ra những kết luận đúng và đề xuất kiến nghị hợp lý, tránh tình trạng giám sát chung chung mang tính hình thức. Đặc biệt, hoạt động giám sát của các Ban HĐND chỉ có chất lượng, hiệu quả thực sự khi kết luận giám sát đánh giá một cách toàn diện vấn đề giám sát, các kiến nghị giám sát được các đối tượng giám sát tiếp thu, thực hiện nghiêm túc nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại hạn chế, được các cơ quan nhà nước có liên quan giải quyết triệt để.

Một vấn đề hết chức chú trọng nữa là chủ động phối hợp với cơ quan tài chính, kế hoạch và đầu tư và các cơ quan liên quan giám sát ngay từ khâu xây dựng dự toán, phương án phân bổ ngân sách cho đầu tư công, không thụ động, chờ có báo cáo hoàn chỉnh mà tiếp cận ngay trong quá trình UBND tỉnh họp cho ý kiến bước đầu để tiến hành dự thảo báo cáo thẩm tra. Đồng thời, có thể tham gia kiểm tra thực tế một số dự án dự kiến đưa vào kế hoạch đầu tư công. Trước khi quyết định bổ sung các dự án vào Kế hoạch đầu tư công, cần nắm bắt kỹ thông tin các công trình, dự án do UBND tỉnh đề xuất, tiến hành khảo sát thực địa, đồng thời yêu cầu cơ quan chuyên môn giải trình thêm, trên cơ sở đó, tham mưu cho HĐND quyết định. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa HĐND với cơ quan kiểm toán nhà nước để thu thập các thông tin sau kết quả kiểm toán, đồng thời giám sát việc thực hiện các kiến nghị của cơ quan kiểm toán nhà nước.

NGUYỄN CÔNG
Quay trở lại đầu trang