Cập nhật 20:30 | 19/01/2020 (GMT+7)
.

Đột phá để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đem lại hiệu quả

10:43 | 30/05/2012
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật, có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Do đó, điều cần thiết là phải xác định được những vấn đề cốt lõi như nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; đối tượng đặc thù được ưu tiên trong phổ biến, giáo dục pháp luật; trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân…

ĐBQH Giàng Thị Bình (Lào Cai): Quy định về bảo đảm kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật còn chung chung
 
Trong quy định về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tôi đề nghị bổ sung một số nguyên tắc như sau. Một, tất cả các văn bản pháp luật của Nhà nước được ban hành theo đúng thẩm quyền phải được phổ biến đến mọi đối tượng trước khi triển khai tổ chức thực hiện.

Hai, các cơ quan thực hiện luật chuyên ngành phải đưa vào báo cáo hàng năm để kết quả phổ biến giáo dục pháp luật trong cơ quan đơn vị mình, tổ chức theo dõi việc thi hành văn bản luật trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình.

Thứ ba, về Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, tại Điều 7 dự thảo luật có ghi: Chính phủ quy định chi tiết điều này tôi đề nghị nên quy định chi tiết nội dung này trong luật để các quy định liên quan đến công tác phổ biến giáo dục pháp luật được tập trung, dễ thực hiện, hạn chế đến mức thấp nhất việc giao cho Chính phủ quy định chi tiết điều luật để sau khi luật có hiệu lực được thi hành ngay không phải chờ văn bản hướng dẫn.

Thứ tư, về các hành vi bị cấm tại Điều 9, đề nghị bổ sung thêm Khoản 5 như sau: "Lợi dụng tuyên truyền pháp luật để xúi giục người khác khai thác kẽ hở của pháp luật thực hiện những hành vi gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, lợi ích của công dân". Vì tại Điều 3 của dự thảo Luật có đề cập khen thưởng đối với cơ quan tổ chức làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cũng cần có chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thứ năm, về hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, tại Điều 11 đề nghị bổ sung thêm Khoản 6: "Thông qua hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng như công an, viện kiểm sát, tòa án" vì không chỉ có cơ quan xét xử mới tuyên truyền pháp luật mà thông qua hoạt động tố tụng như điều tra, truy tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp những cơ quan này vẫn thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân, cho những người bị tạm giữ, tạm giam biết để họ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trước pháp luật. Đây cũng là việc vẫn làm thường xuyên của các cơ quan tiến hành tố tụng.

Thứ sáu, về bảo đảm kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật tại Điều 37, theo tôi quy định như trong dự thảo Luật còn chung chung, trong khi kinh phí chi cho công tác phổ biến pháp luật là một trong những yếu tố quyết định đến hiệu quả của công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp và đoàn thể. Do vậy luật cần đưa ra nguyên tắc và cơ chế phân cấp ngân sách, đồng thời quy định tỷ lệ % tối thiểu các địa phương phải chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, khi không thu hút được các nguồn thu khác, từ hoạt động xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương làm căn cứ pháp lý để sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách về chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo các văn bản pháp luật sau khi được cơ quan có thẩm quyền ban hành đều được phổ biến rộng rãi đến các đối tượng áp dụng của văn bản, trước khi văn bản có hiệu lực thi hành, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, khắc phục tình trạng chỉ giới thiệu qua loa hình thức chiếu lệ các văn bản pháp luật như một số địa phương, một số ngành hiện nay vẫn làm mà nguyên nhân chủ yếu là do thiếu kinh phí để thực hiện.

Ngoài ra trong dự thảo Luật có quy định về các hành vi bị cấm và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tuy nhiên, chưa có quy định nào về xử lý các hành vi vi phạm, hành vi bị cấm hoặc khi các tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm của mình để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và làm cho pháp luật thực sự đi vào cuộc sống. Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung.
 
ĐBQH Phạm Đức Châu (Quảng Trị): Không thể coi tư duy xây dựng Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật như tư duy dạy nghề cho nông dân
 
Về hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù quy định tại Mục 2, Chương II, tôi đề nghị bỏ Mục 2, Chương II và thay bằng một điều với 3 lý do sau đây.

Lý do thứ nhất, không thể coi tư duy xây dựng Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật như tư duy dạy nghề cho nông dân mà tùy theo đặc điểm, tình hình được mà tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho mỗi đối tượng là như nhau. Có khác chăng là khác về hình thức, khác về phương pháp đến với các đối tượng dễ hiểu, dễ nắm mà thôi.

Lý do thứ hai, nếu quy định như 6 điều từ Điều 17 đến Điều 22 có một số đối tượng thì sẽ xảy ra một số trường hợp: thứ nhất là các đối tượng đặc thù còn thiếu, ví dụ phụ nữ cần phải nghiên cứu Luật Bình đẳng giới; người cao tuổi thì Luật Người cao tuổi; tiểu thương thì Luật Giá, Luật Vệ sinh, an toàn thực phẩm... cũng là những đối tượng rất đặc thù. Thứ hai, có những đối tượng thực chất không có nhu cầu bằng những người khác, ví dụ như đối tượng bị bạo lực gia đình, người cần nghiên cứu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình là người gây ra bạo lực gia đình. Hay người khuyết tật, cả xã hội chăm lo cho người khuyết tật thì đối tượng đáng nghiên cứu Luật Người khuyết tật là cả xã hội chứ không chỉ có người khuyết tật.

Thứ ba, ở đây sẽ phát sinh hai điểm về tính pháp chế. Một là nếu người ta không thực hiện như thế thì sao. Hai là sẽ có tình trạng hoặc là làm sao cho tính phổ biến của pháp luật đặc trưng, làm sao cho tính chất bình đẳng và tính chất cưỡng chế của pháp luật mọi người hiểu biết pháp luật như nhau. Vì vậy, tôi nghĩ cần nghiên cứu lại điểm này và bỏ, chỉ thay bằng một điều đó là trong quá trình phổ biến, giáo dục pháp luật, các cơ quan chức năng phải căn cứ điều kiện, đặc điểm tình hình của từng vùng miền, từng đối tượng để có hình thức, phương pháp và giải pháp phù hợp...

Đối với Mục 3.2, tôi đề nghị bỏ mục này và thay bằng một điều. Bởi không thể quy định vừa thừa, vừa thiếu đối với việc giáo dục pháp luật trong nhà trường và các cơ sở giáo dục đào tạo được. Quy định như thế này là thừa. Theo tôi chỉ thay bằng một điều trong đó có hai nội dung: thứ nhất giáo dục pháp luật là một trong những nội dung bắt buộc trong chương trình chính khóa của mọi cơ sở giáo dục; thứ hai, Bộ GD - ĐT căn cứ các loại hình trường, lớp, cấp học, độ tuổi ban hành chương trình, nội dung giáo trình, sách giáo khoa để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.
 
ĐBQH Bạch Thị Hương Thủy (Hòa Bình): Việc triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật còn nhiều khó khăn
 
Thực tế cho thấy hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật hiện nay chưa đồng bộ, chưa có văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao như luật hay Nghị quyết của QH nên việc triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật còn nhiều khó khăn, đặc biệt là trong việc xác định, phân công trách nhiệm và sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương trong công tác phổ biến, giáo dục còn nhiều bất cập, tồn tại những khoảng trống trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật mà chưa có biện pháp hữu hiệu để khắc phục. Để khắc phục tình trạng pháp luật đã ban hành nhưng chậm đi vào đời sống xã hội như đánh giá hiện nay thì việc ban hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật rất cần thiết.

Về quy định hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, tại Khoản 8, Điều 11 của dự thảo Luật, tôi đề nghị sửa lại như sau: chương trình giáo dục pháp luật trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân nên bỏ cụm từ "lồng ghép" để tăng vai trò của công tác giáo dục, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực giáo dục, đưa nội dung này trở thành chương trình giáo dục chính khóa của nhà trường và cơ sở giáo dục khác.

Tại Điều 18, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung những chế tài cụ thể hơn về trách nhiệm người sử dụng lao động vi phạm pháp luật về công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chế tài bảo vệ người lao động về quyền được thông tin cho các doanh nghiệp tại điều này của dự thảo.

Về Điều 25 quy định về trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tại Khoản 2 qui định: Bộ GD - ĐT ban hành chương trình giáo dục pháp luật trong các cấp học và trình độ đào tạo, quy định thời gian, lộ trình hoàn thành việc chuẩn hóa giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giảng viên dạy pháp luật. Tại khoản 3 quy định: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành chương trình giáo dục pháp luật trong các cơ sở dạy nghề. Tôi cho rằng quy định như vậy quá chi tiết đối với một số lĩnh vực. Nhưng xét về tổng thể về trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan đến việc phổ biến, giáo dục pháp luật thì lại thiếu. Do vậy đề nghị bỏ Khoản 2 và Khoản 3 của Điều 25. Đồng thời đề nghị thiết kế quy định: Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố là cơ quan thường trực của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, có trách nhiệm giúp Chính phủ, UBND các cấp thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật về Điểm a, Khoản 2, Điều 34, báo cáo viên pháp luật ở trong dự thảo quy định về tiêu chuẩn của báo cáo viên pháp luật, đề nghị bổ sung và thiết kế lại như sau: a: có lập trường, tư tưởng vững vàng, có uy tín và phẩm chất đạo đức am hiểu và chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước. Như vậy sẽ đầy đủ và hợp lý hơn.
 
ĐBQH Huỳnh Văn Tính (Tiền Giang): Xác định rõ một số đối tượng đặc thù trong phổ biến, giáo dục pháp luật là cần thiết
 
Cần xác định rõ hơn cấp được thành lập hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật ở Trung ương và địa phương, đồng thời quy định rõ nhiệm vụ của hội đồng này. Tôi đề nghị giao Chính phủ quy định chi tiết.

Về nội dung hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật quy định tại Điều 10 và Điều 11, tôi đề nghị ngoài những nội dung trọng tâm được quy định tại điều này, cần quy định cụ thể hơn nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong mọi công dân, nhất là các lĩnh vực bức xúc, thiết thực của người dân hiện nay như việc vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường gồm xử lý chất thải, nước thải công nghiệp, khai thác tài nguyên thủy sản bừa bãi hay về xây dựng như trình trạng xây dựng không phép, không đúng quy hoạch, tình trạng xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ và đường thủy. Việc vi phạm trong thực hiện quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo ngày càng có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Vì vậy, dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật cần xem xét và bổ sung quy định về nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể như đã nêu ở phần trên. Như vậy, tại Khoản 10, Điều được thể hiện như sau: "Quy định của Hiến pháp và văn bản quy phạm pháp luật, trọng tâm các quy định của pháp luật về giáo dục đạo đức công dân về dân sự, về hình sự, hôn nhân gia đình, đất đai, lao động, giáo dục, y tế, quốc phòng an ninh, giao thông, bảo vệ môi trường, xây dựng, khiếu nại, tố cáo là nghĩa vụ cơ bản của công dân".

Đối với giáo dục pháp luật của nhà trường, cơ sở giáo dục khác trong hệ thống giáo dục quốc dân, tôi thống nhất với tiếp thu, chỉnh lý của UBTVQH, theo đó quy định ở mục tiêu giáo dục pháp luật đối với từng cấp học, trình độ đào tạo, trong đó quy định đối với chương trình giáo dục mầm non và tiểu học được giáo dục lồng ghép, quy định như trên là chưa đầy đủ và còn quá chung. Tôi đề nghị quy định tại Khoản 2, Điều 23 được thể hiện như sau: "Nội dung giáo dục pháp luật trong chương trình giáo dục mầm non và tiểu học tập trung và rèn luyện thói quen phù hợp với chuẩn mực đạo đức các quy tắc xử sự của con người trong cuộc sống, giáo dục ý thức kỷ luật, ý thức chấp hành các quy tắc cơ bản, nguyên tắc tham gia giao thông, bảo vệ môi trường phù hợp với lứa tuổi".

Về đối tượng phổ biến, giáo dục pháp luật trong Chương II, tôi đồng tình với tiếp thu của UBTVQH quy định đối tượng chunng là công dân thì có một số nhóm đối tượng là những người ít có khả năng, điều kiện để tiếp cận pháp luật. Vì vậy, việc xác định rõ một số đối tượng đặc thù trong phổ biến, giáo dục pháp luật là cần thiết. Tôi đề nghị cần bổ sung một số đối tượng đặc thù.
 
ĐBQH Đặng Minh Châu (Hà Nội): Còn tập trung nhiều vào các biện pháp một chiều
 
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật luôn luôn có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý xã hội bằng pháp luật, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, nhưng thời gian qua trên các phương tiện thông tin đại chúng có đưa nhiều bài tin về tình trạng vi phạm pháp luật như bạo lực trẻ em, xung đột gia đình, xung đột bạn bè mà dẫn đến những hậu quả rất đáng tiếc. Điều này đòi hỏi phải có nhiều giải pháp đồng bộ bên cạnh việc tăng cường các biện pháp chế tài, xử lý khi có hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Để làm việc đó có nhiều giải pháp nhưng một trong những giải pháp quan trọng chính là hoàn thiện về thể chế phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng.

Dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật tuy đã được tiếp thu, chỉnh lý nhưng vẫn còn tập trung nhiều vào các biện pháp một chiều nhằm đưa kiến thức pháp luật, văn bản pháp luật tới người dân, chưa đưa ra được các chính sách pháp luật có tính đột phá để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thực sự đem lại hiệu quả. Các quy định của dự thảo Luật về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vẫn còn chung chung, chưa thấy rõ được các quy định sẽ được triển khai và tổ chức thực hiện sau đó như thế nào. Nếu chỉ dừng lại ở các hình thức pháp luật như hiện nay thì sẽ khó tạo ra sự đột phá vì thực ra đa số các hình thức đó đã làm nay được thể chế vào luật.

Điểm được kỳ vọng sẽ tạo đột phá chính là công tác xã hội hóa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Trong dự thảo Luật, UBTVQH đã dành một điều đó là Điều 4 để quy định về xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tôi đánh giá cao nỗ lực này nhưng vẫn cảm thấy còn thiếu một cái gì đó để bảo đảm có thể huy động được sức dân, huy động được tâm huyết của cộng đồng, huy động được tính sáng tạo trong việc thâm nhập vào các tầng lớp dân cư khác nhau, sử dụng các phương tiện, công cụ hiện đại phù hợp với lứa tuổi để tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở bất cứ mọi nơi, mọi lúc.

Quy định về phổ biến, giáo dục pháp luật trong dự thảo Luật vẫn còn chủ yếu thiên về phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật. Thực tiễn cho thấy không phải cứ có kiến thức pháp luật là chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật mà còn phụ thuộc rất nhiều vào ý thức chủ quan của mỗi cá nhân. Tình trạng buông xuôi, chấp nhận tiêu cực vi phạm pháp luật để được việc vẫn còn xảy ra khá phổ biến trong nhân dân. Do đó đề nghị bổ sung việc phổ biến, giáo dục pháp luật bao gồm cả nội dung và biện pháp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật, ý thức đấu tranh trước các hành vi vi phạm pháp luật...
 
ĐBQH Triệu Là Pham (Hà Giang): Quy định tiêu chuẩn báo cáo viên pháp luật quá khắt khe
 
Tại Khoản 2 Điều 3 chính sách của nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật có cụm từ "đầu tư cho phổ biến giáo dục pháp luật là đầu tư cho phát triển". Tôi thấy cụm từ này giống như một câu khẩu hiệu hô hào chung chung không cụ thể, trong khi đầu tư cho các ngành luật khác, lĩnh vực khác cũng là đầu tư cho phát triển. Theo tôi nên quy định lại là nhà nước bảo đảm nguồn lực đầu tư cần thiết cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật là đầy đủ. Tại Điều 9 các hành vi bị cấm cần bổ sung thêm vào Khoản 4 điều này thêm cụm từ "lôi kéo, kích động, xúi dục người khác vì lợi ích cá nhân để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Quá trình biên soạn, in ấn bằng các thứ tiếng để tuyên truyền gây chia rẽ dân tộc" như thế sẽ đầy đủ hơn.

Về hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật tại Điều 11, ngoài các hình thức như họp báo, thông tin báo chí đăng tải trên công báo, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, pano, áp phích, tranh cổ đổ động niêm yết tại trụ sở, khu dân cư và các hoạt động khác của các cơ quan bộ máy nhà nước, lồng ghép các hoạt động văn hóa ở cơ sở sinh hoạt với các tổ chức chính trị và đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật, tôi đề nghị bổ sung thêm một hình thức quan trọng khác đó là in ấn hoặc dịch ra bằng nhiều thứ tiếng dân tộc đối với những dân tộc có tiếng nói và chữ viết riêng vì đây là một hình thức tuyên truyền đang được vận dụng rất phổ biến, rất phù hợp trong công tác tuyên truyền cũng như trong công tác giảng dạy và học tập đối với đồng bào dân tộc thiểu số và vùng sâu, vùng xa trong tình hình thực tế hiện nay.

Tại Điểm c, Khoản 2, Điều 34 quy định tiêu chuẩn báo cáo viên pháp luật là có bằng tốt nghiệp đại học và thời gian công tác trong lĩnh vực pháp luật ít nhất là 2 năm. Trường hợp không có bằng đại học nhưng có bằng tốt nghiệp đại học khác thì phải có thời gian công tác liên quan đến pháp luật ít nhất là 3 năm. Quy định như trên là quá khắt khe, làm hạn chế rất lớn đến việc áp dụng tiêu chí trong việc công nhận báo cáo viên ở mỗi cấp, đặc biệt là ở cấp cơ sở. Trong giai đoạn này chúng ta chưa đào tạo được đội ngũ cán bộ đáp ứng được các tiêu chí của báo cáo viên trong khi chúng ta đang muốn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân đang là vấn đề cần được quan tâm trong tình hình mới hiện nay. Theo tôi quy định lại là có bằng tốt nghiệp đại học, am hiểu pháp luật, có thời gian công tác 3 năm trở lên thì đạt tiêu chuẩn công nhận là báo cáo viên pháp luật. Như vậy sẽ có hướng mở hơn về nhu cầu công nhận báo cáo viên pháp luật mới có thể đáp ứng được các tiêu chí báo cáo viên pháp luật trong tình hình hiện nay. Đặc biệt đối với vùng cao, vùng sâu, vùng xa đang thiếu rất nhiều cán bộ làm công tác pháp luật và liên quan đến pháp luật, nếu quy định chặt chẽ như vậy thì sẽ rất khó khăn trong việc bố trí cán bộ làm báo cáo viên ở cơ sở.
 
ĐBQH Đỗ Văn Đương (TP Hồ Chí Minh): Quy định về phổ biến giáo dục pháp luật còn chung chung và mang tính đối ngoại nhiều hơn là đối nội
 
Người ta nói rằng suy nghĩ của con người như thế nào thì thường dẫn dắt hành vi con người như thế. Để góp phần nâng cao ý thức pháp luật và kiềm chế ứng xử quá lạ của các thành viên trong xã hội thì việc sớm thông qua luật này là hết sức cần thiết và luật pháp quy định chung, sử dụng chung cho mọi người, nhưng đọc dự thảo Luật này tôi thấy chỉ tuyên truyền giáo dục các đối tượng đặc thù, cho người yếu thế, người lao động, người khuyết tật, người bị giam giữ thì như thế đã công bằng hay chưa? Có những đối tượng theo tôi cần phải được giáo dục, đó là các quan chức ở các cương vị chủ chốt mà trong các lĩnh vực nhạy cảm để xảy ra tham nhũng trong lĩnh vực đất đai, rồi than, tài nguyên khoáng sản, sử dụng vốn Nhà nước. Vì vậy cho nên tôi đề nghị, ở Mục 2, Chương II, cần phải bổ sung thêm một số đối tượng đặc thù đó là các công chức, viên chức, cán bộ ở lĩnh vực nhạy cảm thường xảy ra tham nhũng, lãng phí phải học tập về Luật Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm vì việc đó hết sức cần thiết.

Chương III nói về phổ biến giáo dục pháp luật, tôi thấy còn chung chung và mang tính đối ngoại nhiều hơn là đối nội. Tôi cho rằng chương này trước hết là cùng cơ quan, tổ chức các bộ, ngành phải giáo dục đạo đức cán bộ công chức mình trước hết, rồi mới lo đến chuyện giáo dục bên ngoài. Ví dụ, đối với cán bộ cơ quan tư pháp ở Điều 26 giáo dục tư tưởng trong pháp luật không được để xảy ra oan sai, không được để xảy ra bỏ lọt tội phạm, không được xảy ra những bản án và quyết định trái pháp luật... Hai nữa là trong trách nhiệm cơ quan này thì ngoài giá trị tinh thần trách nhiệm đã nêu, tôi đề nghị cũng phải có biện pháp, biện pháp có gắn với trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan tổ chức. Ví dụ về tư pháp thì tuyên truyền phổ biến pháp luật thông qua hoạt động xét xử để phòng ngừa và giáo dục công dân tuân thủ pháp luật. Tôi đề nghị Chương II, Mục 2 ngoài đối ngoại về giáo dục pháp luật phải tập trung vào một số biện pháp liên quan đến giáo dục đối nội trong các cơ quan, tổ chức gắn với việc thực hiện chức năng để có biện pháp cụ thể trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật một cách thiết thực, hiệu quả.

Minh Vân lược ghi
Quay trở lại đầu trang