Cập nhật 23:01 | 06/04/2020 (GMT+7)
.
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VPQH LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2015 – 2020

Công tác cán bộ - khâu then chốt và nhân tố quyết định thành công

08:27 | 30/07/2015
Công tác cán bộ là khâu then chốt trong xây dựng Đảng, mặt trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng ta và là nhân tố quyết định sự thành công của cách mạng. Công tác cán bộ gồm nhiều khâu liên hoàn, đan xen nhau, bao gồm tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ.

Trong hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ sức mạnh để hoàn thành sự nghiệp vẻ vang của Đảng. Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, cán bộ là dây chuyền của bộ máy Đảng, Nhà nước, Đoàn thể, Nhân dân, “là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời, đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng”.

Thấm nhuần tư tưởng đó, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy VPQH đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ; các vấn đề liên quan đều được thảo luận dân chủ, thống nhất trong Đảng ủy, Lãnh đạo VPQH, bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ và đến nay công tác cán bộ của VPQH từng bước đi vào nền nếp, ngày càng nâng cao chất lượng.

Trong công tác tổ chức bộ máy, Đảng ủy đã lãnh đạo tham mưu với UBTVQH ban hành Nghị quyết số 618 ngày 10.7.2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 417 ngày 1.10.2003 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của VPQH; đã sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc VPQH, giảm đầu mối cấp vụ, không còn phòng trực thuộc Chủ nhiệm VPQH, bảo đảm phân định rõ chức năng nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu tổng hợp với phục vụ.

Trong công tác tuyển dụng, Đảng ủy đã lãnh đạo công tác thi tuyển công chức năm 2012 bảo đảm công khai, đúng quy định và theo nguyên tắc cạnh tranh nhằm lựa chọn được những cán bộ có chất lượng làm công tác tham mưu, tổng hợp cho QH. Công tác tiếp nhận, xét tuyển công chức bảo đảm quy định, VPQH đã và đang là địa chỉ thu hút người tài, có trình độ cao, có học hàm, học vị về công tác - điều đó chứng tỏ sự lãnh đạo của Đảng ủy trong công tác cán bộ đang đi rất đúng hướng.

Trong công tác quy hoạch, Đảng ủy lãnh đạo có hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ cấp phòng, cấp vụ, ĐBQH chuyên trách cho nhiệm kỳ Khóa XIV và lãnh đạo VPQH. Công tác quy hoạch được thực hiện với phương châm “mở” và “động”, thường xuyên tiến hành rà soát, bổ sung tạo điều kiện cho mọi công chức có mục tiêu phấn đấu và không ngừng mở rộng phạm vi, đối tượng để chọn nguồn cán bộ quy hoạch. Đến nay, quy hoạch 213 cán bộ cấp vụ, quy hoạch Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm VPQH bảo đảm đủ nguồn cán bộ thay thế khi có nhu cầu.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, trên cơ sở quy hoạch để xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, ưu tiên cán bộ đã được quy hoạch để cử đi đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ. Trong 5 năm qua, có 530 công chức học chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp; đã bổ nhiệm 77 chuyên viên, 114 chuyên viên chính, 24 chuyên viên cao cấp. Đến nay, VPQH có 332 chuyên viên, 203 chuyên viên chính và 31 chuyên viên cao cấp; 29 tiến sĩ, 205 thạc sĩ; 189 công chức đã và đang học cao cấp lý luận chính trị và hàng nghìn lượt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được tập huấn, bồi dưỡng.

Việc bổ nhiệm cán bộ dựa trên yêu cầu công tác, trình độ, năng lực, tín nhiệm, không có tình trạng vì “người” mà sinh thêm tổ chức; công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ được quan tâm. Cán bộ sau khi được bổ nhiệm cơ bản phát huy tốt năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm qua đã bổ nhiệm 51 Vụ trưởng và hàm Vụ trưởng, 73 Phó vụ trưởng và hàm Phó vụ trưởng, 46 Trưởng phòng và hàm Trưởng phòng, 31 Phó trưởng phòng, 3 cán bộ cấp Tổng cục. Cùng với đó, công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức luôn được đổi mới; lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo để đánh giá và làm cơ sở bổ nhiệm, luân chuyển giữa các đơn vị trong VPQH.

Có thể nói, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy VPQH đã đổi mới phương thức lãnh đạo đối với công tác cán bộ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được cũng còn một số hạn chế như: chưa kịp thời ban hành mới một số văn bản về công tác cán bộ; sự phối hợp trong công tác cán bộ đôi khi chưa thực sự tốt; một số cán bộ sau khi bổ nhiệm chưa phát huy được năng lực; công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa đáp ứng nhu cầu.

Để tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian tới Đảng ủy cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, lãnh đạo toàn diện công tác cán bộ. Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, của cán bộ, đảng viên về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ. Công tác cán bộ là một việc hệ trọng, khó, phức tạp và nhạy cảm. Cấp ủy Đảng là cơ quan trực tiếp thực hiện vai trò lãnh đạo công tác cán bộ. Do đó, cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy đối với công tác cán bộ. Quán triệt và thực hiện đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và có sự phối hợp với chính quyền lãnh đạo tất cả các khâu của công tác cán bộ.

Hai là, đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện trong công tác cán bộ, từ tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, đào tạo đến công tác bổ nhiệm, điều động cán bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm công tác cán bộ không hụt hẫng, công khai, minh bạch, khách quan, trung thực. Thực hiện thi tuyển cạnh tranh, có chính sách thu hút người tài; ưu tiên cử cán bộ quy hoạch đi đào tạo để bảo đảm tiêu chuẩn chức danh khi bổ nhiệm. Thường xuyên kiện toàn, củng cố, ổn định tổ chức, bộ máy, biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Quan tâm đến cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số; khuyến khích cán bộ, đảng viên phấn đấu tự học tập nâng cao trình độ.

Ba là, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan đến công tác cán bộ: quy định về tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; điều động, luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; nghiên cứu từng bước hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý. Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm cần rà soát, xây dựng tiêu chí rõ ràng, cụ thể đối với từng vị trí việc làm, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm lành nghề, thạo việc, chuyên nghiệp. 

Bốn là, thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng cán bộ; sự phối hợp đồng bộ giữa VPQH với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, Ban trong công tác cán bộ. Nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ; nhìn cán bộ từ nhiều góc độ, qua nhiều công việc, tính đến hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc, nhất là vào những thời điểm khó khăn, thách thức.

Năm là, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong quản lý cán bộ. Cắt giảm những thủ tục hành chính không cần thiết trong công tác tổ chức cán bộ.

Nguyễn Mạnh Hùng
Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ
Quay trở lại đầu trang