Cập nhật 00:19 | 10/04/2020 (GMT+7)
.
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VPQH LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2015 – 2020

Đảng bộ VPQH cần tiếp tục đổi mới, xây dựng QH của dân, gần dân, vì dân

08:08 | 30/07/2015
Phát biểu của CHỦ TỊCH QH NGUYỄN SINH HÙNG

Thưa các quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể các đồng chí,

Hôm nay, Đảng bộ cơ quan VPQH long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIII. Thay mặt Đảng đoàn QH và UBTVQH, tôi xin gửi tới các quý vị khách quý, cùng toàn thể đại biểu Đại hội lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí,

Tôi đánh giá cao báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan VPQH, công tác chuẩn bị Đại hội và tán thành với nhiều nội dung được nêu trong các báo cáo.

Có thể thấy trong nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ cơ quan VPQH đã nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp vào sự đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH trong hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước, nâng cao vai trò, vị thế của QH, đưa hoạt động QH gần gũi với nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ luôn thể hiện rõ trách nhiệm trước Đảng, trước cử tri cả nước, tích cực tham gia và tham mưu, phục vụ QH, UBTVQH đạt được kết quả nổi bật về hoạt động lập pháp: Thông qua Hiến pháp, trên 100 luật, pháp lệnh và nhiều nghị quyết quan trọng, góp phần thể chế hóa kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, đưa Hiến pháp mới đi vào cuộc sống, tạo cơ sở pháp lý phục vụ công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Công tác giám sát tiếp tục được đẩy mạnh, giám sát chuyên đề, chất vấn, hoạt động giải trình tiếp tục có những cải tiến, đổi mới theo hướng nâng cao hiệu quả thiết thực hơn. Với tinh thần đổi mới, dân chủ, đã tham mưu, phục vụ QH quyết định nhiều vấn đề quan trọng, chủ trương lớn tiếp tục thúc đẩy công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Nhiều quyết sách từ nghị trường QH đã kịp thời giải quyết nhiều vấn đề hệ trọng, bức xúc đặt ra trong thực tế phát triển đất nước, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và ĐBQH, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Hoạt động ngoại giao nghị viện được đẩy mạnh, đặc biệt với việc tổ chức thành công Đại hội đồng Liên nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU - 132) góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam nói chung và QH Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế. 

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được đổi mới, ngày càng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi tổ chức Đảng, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn được chú trọng, bảo đảm nghiêm túc, góp phần khắc phục những hạn chế trong công tác chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Đồng thời công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn chú trọng nâng cao chất lượng, tạo thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH, các ban của UBTVQH, VPQH trong công tác đánh giá, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, tạo sự ổn định, đoàn kết trong cơ quan. Công tác dân vận được chú trọng, thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ, các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm gắn với cải cách hành chính trong cơ quan.

Thay mặt Đảng đoàn QH, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả xuất sắc mà Đảng bộ cơ quan VPQH đã đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thưa các đồng chí!

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới trong Báo cáo Chính trị của Đại hội, tôi cơ bản tán thành. Tôi xin nhấn mạnh một số nội dung để đại hội chúng ta cùng nghiên cứu thảo luận sâu sắc hơn.

Một là, trong nhiệm kỳ tới, QH có nhiệm vụ hết sức quan trọng là thể chế hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh đưa Hiến pháp 2013 vào cuộc sống, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Để hoàn thành trọng trách của mình Đảng bộ cơ quan VPQH cần nhận thức đầy đủ vị trí đặc thù của Đảng bộ có số lượng đảng viên lớn, trong đó nhiều đảng viên giữ các cương vị, trọng trách cao trong bộ máy lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các cơ quan của QH, ĐBQH hoạt động chuyên trách. Đảng bộ có vai trò hết sức quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chức năng nhiệm vụ của QH. Do vậy, Đảng bộ cần xác định rõ mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện trên tinh thần đổi mới, năng động sáng tạo trong công tác tham mưu, phục vụ QH để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động QH, xây dựng QH của dân, gần dân, vì dân, thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.

Hai là, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thực sự coi đây là nhiệm vụ then chốt, cần thực hiện đồng bộ, có chất lượng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và kiểm tra, giám sát. Trong đó, phải đặc biệt quan tâm tới công tác tổ chức cán bộ; đánh giá cán bộ trong tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, xử lý cán bộ phải thực sự công tâm, khách quan, dân chủ. Từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ VPQH có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, trình độ, năng lực, xem đây là một khâu quyết định để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ Đảng bộ đã đề ra, thực hiện tốt vai trò là một cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng và Nhà nước.

Ba là, tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị bảo đảm nghiêm túc, thực chất, đúng trọng tâm, phù hợp đặc thù của Đảng bộ, từng tổ chức Đảng trực thuộc và trở thành việc làm thường xuyên. Cần hết sức quan tâm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí trong Đảng. Tạo chuyển biến tích cực, thực chất trong việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra; phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ VPQH vững mạnh về chính trị, trong sạch, chuyên nghiệp, chuyên sâu và hiện đại.

Bốn là, sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ khẩn trương xây dựng và thông qua quy chế hoạt động, chương trình công tác toàn khóa, phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp cho từng thành viên; cụ thể hóa nghị quyết Đại hội thành các chương trình, đề án để triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và đổi mới, tôi tin tưởng chắc chắn rằng, Đảng bộ cơ quan VPQH sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, góp phần quan trọng vào việc tiếp tục đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của QH.

Xin kính chúc  quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

_________________

* Tít bài do Báo Đại biểu Nhân dân đặt

Quay trở lại đầu trang