Cập nhật 00:02 | 16/11/2019 (GMT+7)
.
Từ thực tế việc gửi chậm một số tài liệu thẩm tra theo quy định còn phổ biến, mặc dù đã được rút kinh nghiệm nhưng hầu như kỳ họp nào vẫn diễn ra, ngoài nghiêm túc rút kinh nghiệm, cần có chế tài xử lý trong đánh giá cán bộ và mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với thủ trưởng các cơ quan được phân công chủ trì soạn thảo các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết để chậm tiến độ thời gian theo quy định; chuẩn bị không kỹ về cơ sở pháp lý ban hành và nội dung dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh.
TIN HOẠT ĐỘNG HĐND

 

Quay trở lại đầu trang