Giao thông đã góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn nói riêng. Những năm qua, nguồn vốn phát triển giao thông nông thôn không ngừng gia tăng, trong đó, nguồn vốn ODA là một trong những nguồn vốn quan trọng. Bên cạnh những chuyển biến tích cực trong đầu tư, sử dụng nguồn vốn ODA còn khiếm khuyết. Đây là vấn đề cần được tiếp tục xem xét tìm giải pháp để huy động nâng cao hiệu quả vốn đầu tư.

BẠN ĐỌC VIẾT
Thu tác quyền trên đầu ti vi, tại sao không?
Khoản 1 Điều 23 Nghị định 100/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan, chỉ rõ quyền tài sản bao gồm Quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 20 của Luật Sở hữu trí tuệ do chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện biểu diễn tác phẩm một cách trực tiếp hoặc thông qua các chương trình ghi âm, ghi hình hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được.
BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT

 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."
CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang