Đề xuất tiêu chuẩn viên chức ngành khuyến nông, quản lý bảo vệ rừng 

Xem với cỡ chữ
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương đối với viên chức chuyên ngành khuyến nông và chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng.

Theo đó, viên chức chuyên ngành khuyến nông cần đạt tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp như: Có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao, tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp; tâm huyết với nghề, có trách nhiệm cao đối với hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, thông tin, truyền bá kiến thức và đào tạo nghề cho nông dân nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, bảo vệ môi trường nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới…

Dự thảo cũng nêu rõ nhiệm vụ, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với khuyến nông viên chính (hạng II), khuyến nông viên (hạng III), kỹ thuật viên khuyến nông (hạng IV). Cụ thể, khuyến nông viên (hạng III) phải tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản, hoặc chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm; có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT; có chứng chỉ bồi dưỡng khuyến nông viên (hạng III).

Ng.Ngân