Đề xuất mới trong quy chế đào tạo trình độ đại học 

Xem với cỡ chữ
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quy chế đào tạo trình độ đại học, trong đó có bổ sung nhiều đề xuất mới.

Cụ thể, thứ nhất, tất cả các chương trình đào tạo phải được xây dựng theo đơn vị tín chỉ, không xây dựng chương trình đào tạo theo đơn vị học trình như Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT; thứ hai, đẩy mạnh quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học; thứ ba, quy định về dạy học theo hình thức trực tuyến.

Ngoài ra, Dự thảo cũng đề xuất một điểm mới: Quy định về học cùng lúc hai chương trình cao hơn trước đây. Cụ thể, Khoản 2 Điều 22 quy định sinh viên được học cùng lúc hai chương trình nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau: Đáp ứng điều kiện đầu vào của chương trình đào tạo thứ hai trong năm tuyển sinh và có điểm trung bình tích lũy đạt 2,0 trở lên của học kỳ chính học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình đào tạo thứ nhất. Sau khi kết thúc học kỳ chính học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình đào tạo thứ nhất, có điểm trung bình tích lũy đạt 2,5 trở lên và đáp ứng điều kiện đầu vào của chương trình đào tạo thứ hai theo quy định của cơ sở đào tạo.

Theo giải trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội dung sửa đổi này nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tạo điều kiện cho những sinh viên có năng lực thực sự thực hiện được việc học cùng lúc hai chương trình và chuyển đổi ngành nghề sau này khi cần thiết; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học.

Th. Yến

Thời tiết - Giải đáp pháp luật

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
37,1°С
TP. Hồ Chí Minh
31,2°С
TP. Hạ Long
29,9°С
Nha Trang
30,6°С
Vũng Tàu
29,1°С