Đề xuất giới hạn cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương 

Xem với cỡ chữ
Tại dự thảo Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương, Bộ Tài chính đã đề xuất quy định về giới hạn cho vay đối với một dự án tại thời điểm giải ngân không vượt quá 20% vốn chủ sở hữu của Quỹ đầu tư phát triển địa phương được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

Dự thảo nêu rõ, chủ đầu tư thuộc đối tượng cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Có dự án thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương đã được UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định; không là công ty con, công ty liên kết có vốn góp của Quỹ đầu tư phát triển địa phương; chủ đầu tư là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật.

Thời hạn cho vay được xác định trên cơ sở khả năng thu hồi vốn của từng dự án, khả năng trả nợ của chủ đầu tư, tối đa không quá 15 năm và đối với dự án có thời hạn vay trên 15 năm nhưng phải bảo đảm khả năng thu hồi vốn và khả năng trả nợ của chủ đầu tư do UBND cấp tỉnh quyết định. Lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ đầu tư phát triển địa phương được xác định theo nguyên tắc không thấp hơn lãi suất huy động bình quân của các nguồn vốn huy động, chi phí cơ hội của vốn chủ sở hữu, bảo đảm bù đắp chi phí quản lý, các chi phí khác có liên quan đến hoạt động cho vay của Quỹ và bảo toàn, phát triển nguồn vốn chủ sở hữu…

N. Chi