Đề xuất bổ sung hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia 

Xem với cỡ chữ
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25.12.2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Luật Đầu tư công năm 2019 đã bổ sung quy định về điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công, trong đó có dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công và giao Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Hiện nay, trong Nghị định số 131/2015/NĐ-CP hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia chưa có quy định về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công, do vậy cần nghiên cứu bổ sung quy định liên quan đến nội dung nêu trên trong trong Nghị định số 131/2015/NĐ-CP để hướng dẫn thực hiện nội dung đã được quy định nêu trên trong Luật Đầu tư công 2019.

Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ban hành đến nay được gần 4 năm, là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện các dự án quan trọng quốc gia trong thời gian qua như dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam… Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số quy định trong Nghị định số 131/2015/NĐ-CP không phù hợp với thực tế.

Vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia. Trong đó, Bộ đề xuất bổ sung nội dung quy định về trình tự, thủ tục, nội dung thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công; sửa đổi, bổ sung nội dung đối với 03 điều để khắc phục một số bất cập hiện nay của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP và sửa đổi về từ ngữ đối với 07 điều cho phù hợp với Luật Đầu tư công năm 2019.

MH