Đề nghị tăng cường hoặc giữ nguyên cơ cấu đại biểu HĐND chuyên trách 

Xem với cỡ chữ

Theo Báo cáo Kết quả Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ 7 của Ban Công tác đại biểu, tổng hợp kiến nghị của các địa phương đối với nội dung sửa đổi Luật Tổ chức Chính quyền địa phương cho thấy: Về số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, lựa chọn Phương án 2 quy định: “Thường trực HĐND tỉnh gồm Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, các Ủy viên là Trưởng ban của HĐND tỉnh, Trường hợp Chủ tịch HĐND tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thì có một Phó Chủ tịch HĐND; trường hợp Chủ tịch HĐND tỉnh không là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thì có hai Phó Chủ tịch HĐND. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách”. Vì quy định như Phương án 2 đã bảo đảm cơ cấu Thường trực HĐND cấp tỉnh đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND trong bối cảnh đẩy mạnh phân quyền, phân cấp đối với chính quyền địa phương hiện nay.

Về số lượng Phó trưởng ban chuyên trách cấp tỉnh: Lựa chọn Phương án 1, quy định: “Ban của HĐND tỉnh gồm có Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên. Số lượng Ủy viên của các Ban của HĐND tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thì Ban có một Phó Trưởng ban; trường hợp Trưởng ban của HĐND cấp tỉnh không là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thì Ban có hai Phó Trưởng ban. Phó Trưởng ban của HĐND tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách.” Quy định như Phương án 1 này vẫn bảo đảm cho các Ban của HĐND cấp tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban và phù hợp với thực tế khi ủy viên của các Ban của HĐND đều hoạt động kiêm nhiệm.

Các địa phương đều đề nghị tăng cường đại biểu hoạt động chuyên trách hoặc giữ nguyên cơ cấu đại biểu hoạt động chuyên trách như hiện nay khi sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

PV