Đề nghị Bộ Giao thông - Vận tải thực hiện minh bạch hóa đấu thầu các dự án giao thông 

Xem với cỡ chữ
Đó là một trong những yêu cầu Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ đặt ra đối với Bộ Giao thông - Vận tải tại buổi làm việc của Tổ công tác do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Tổ trưởng với Bộ này vào ngày 3.6.

Báo cáo với Tổ công tác tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27.12.2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ, Bộ Giao thông - Vận tải đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Văn hóa công vụ. Nội dung của Kế hoạch đã xác định mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể đối với từng nhiệm vụ, đồng thời, kế hoạch cũng xác định rõ những sản phẩm/công việc hoặc hoạt động cụ thể gắn với mỗi nhiệm vụ được giao, đồng thời quy định tiến độ thực hiện, phân công cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp triển khai. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân…


Về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22.4.2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, Bộ Giao thông Vận tải đã thiết lập và duy trì 2 hệ thống đường dây nóng liên quan đến tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.

Liên quan đến việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức và tinh giản biên chế công chức, qua kết quả thống kê cho thấy, các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ đã sử dụng số lượng người không vượt quá chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao. Tuy nhiên, việc tuyển dụng viên chức tại một số đơn vị gặp nhiều khó khăn nên tại một số đơn vị vẫn còn biên chế chưa sử dụng. Kết quả thực hiện tinh giản biên chế khối hành chính, tổng số biên chế giao năm 2020 là 1.854 biên chế, giảm 8,7% so với năm 2015. Khối sự nghiệp, tổng số biên chế giao năm 2020 là 8.488 biên chế sự nghiệp, giảm 10% so với năm 2015...

Qua báo cáo của Bộ Giao thông - Vận tải, Tổ công tác đề nghị Bộ tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ một cách toàn diện, trong đó lưu ý không tổ chức cấp phòng trong vụ. Rà soát các đầu mối bên trong, các đơn vị sự nghiệp công lập để tiến hành tinh giản biên chế theo quy định; đồng thời, chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ chi thường xuyên. Báo cáo rõ về tình hình sử dụng công chức hay viên chức trong 3 cảng vụ: Cảng vụ hàng không, Cảng vụ hàng hải và Cảng vụ đường thủy nội địa. Thực hiện việc minh bạch hóa tình trạng đấu thầu các dự án giao thông.

Tổ công tác cũng đề nghị Bộ Giao thông - Vận tải báo cáo, làm rõ số hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ và tiến hành chấm dứt hợp đồng theo quy định; có kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức để sử dụng hết số biên chế được giao. Khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai và các biện pháp khắc phục các sai phạm trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý, bổ nhiệm công chức theo Thông báo Kết luận số 48-TB/TW và Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và sớm có kế hoạch để sắp xếp, giải quyết tình trạng sử dụng quá cấp phó theo quy định tại một số cơ quan, đơn vị. Bổ sung vào trong Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ năm 2016; việc giải quyết phản ánh, kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác đánh giá cán bộ…

Tin và ảnh: Hải Thanh