Nâng cao chất lượng TXCT và giám sát việc giải quyết kiến nghị

Đánh giá thực chất kết quả giải quyết  

Xem với cỡ chữ
Nhiệm kỳ này, HĐND tỉnh Bắc Giang đã có những đổi mới tích cực trong hoạt động TXCT và giám sát việc giải quyết các kiến nghị. Đó là việc yêu cầu đại biểu HĐND phải báo cáo kết quả hoạt động trong năm (kỳ họp cuối năm) của mình trước cử tri. Cùng với tổ chức giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước các kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các Tổ đại biểu và Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức các cuộc khảo sát đánh giá thực chất kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri...

Đại biểu phải báo cáo kết quả hoạt động trước cử tri

Nhiệm kỳ này, HĐND tỉnh Bắc Giang đã có những đổi mới tích cực trong hoạt động TXCT. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản hướng dẫn, yêu cầu các Tổ đại biểu xây dựng kế hoạch TXCT hàng năm, các đại biểu HĐND tỉnh phải TXCT tại 100% số xã, phường, thị trấn thuộc đơn vị bầu cử đã bầu ra mình; cụ thể hóa những nội dung TXCT trước và sau kỳ họp để bảo đảm thông tin phản ánh, tuyên truyền 2 chiều được kịp thời, có hiệu quả. Một điểm mới so với nhiệm kỳ trước đó là đại biểu phải báo cáo kết quả hoạt động trong năm (kỳ họp cuối năm) của mình trước cử tri, đồng thời gửi báo cáo đó về Thường trực HĐND tỉnh để theo dõi, chấm điểm thi đua.

Việc trả lời, tổng hợp kiến nghị cử tri cũng rất được coi trọng. Trước mỗi cuộc TXCT, Thường trực HĐND tỉnh có văn bản gửi Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố phối hợp tổ chức để bảo đảm tốt cho hoạt động này. Buổi TXCT có các lãnh đạo cấp xã, huyện, thủ trưởng cơ quan liên quan cùng tham dự, vì thế những kiến nghị thuộc thẩm quyền cơ sở được trả lời, tiếp thu ngay tại hội nghị. Sau các buổi TXCT, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tập hợp những kiến nghị, rà soát, phân loại theo thẩm quyền giải quyết để kịp thời chuyển tới các cơ quan theo quy định.

Khảo sát đánh giá thực chất kết quả giải quyết

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức 6 cuộc giám sát đối với UBND tỉnh về giải quyết kiến nghị của cử tri. 2 kỳ đầu không tránh khỏi những lúng túng khi tổ chức triển khai thực hiện bởi các văn bản hướng dẫn của UBTVQH và Chính phủ chưa có cho nên vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Từ Kỳ họp thứ 3 đến nay (Kỳ 7), công tác giám sát dần đi vào nền nếp. Nếu như một số kỳ họp đầu nhiệm kỳ, nội dung báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của UBND tỉnh còn chưa tổng hợp, thống kê đầy đủ, chính xác các kiến nghị do Thường trực HĐND tỉnh chuyển sang thì từ Kỳ họp thứ 4 đến nay, 100% kiến nghị của cử tri đều được thống kê, tổng hợp và được chỉ đạo xem xét, trả lời, giải quyết. Trong đó, phân rõ loại kiến nghị đã giải quyết xong, kiến nghị đang được giải quyết, kiến nghị sẽ được giải quyết, kiến nghị chưa thể giải quyết và những kiến nghị để giải trình, thông tin (đối với kiến nghị đang và sẽ được giải quyết đều ghi rõ lộ trình, thời gian thực hiện, hoàn thành).


Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10.2019 
 Ảnh: Hằng Nga

Cùng với tổ chức giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước các kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức các cuộc khảo sát đánh giá thực chất kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Chính vì vậy, chất lượng giải quyết các kiến nghị giải quyết xong kỳ sau cao hơn kỳ trước, cơ bản đáp ứng yêu cầu; hầu hết tại các cuộc TXCT, cử tri đều có phản hồi tốt, tích cực, tạo niềm tin của nhân dân đối với cơ quan dân cử và đại biểu HĐND.

Kinh nghiệm cho thấy, sau khi tổng hợp kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp, phải kịp thời chuyển đến UBND tỉnh. Trong đó, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc trả lời, giải quyết, báo cáo kết quả gửi Thường trực HĐND tỉnh trong tháng 5 và tháng 10 hàng năm để xem xét và tổ chức khảo sát, giám sát. Sau khi có báo cáo kết quả trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri do UBND tỉnh gửi đến, trước khi tiến hành giám sát, giao cho các Ban, các Tổ đại biểu tổ chức khảo sát thực tế. Đối với các Ban, theo lĩnh vực được phân công, có thể tổ chức khảo sát độc lập hoặc phân công từng thành viên phối hợp với Tổ đại biểu khảo sát, tổng hợp chung để xây dựng báo cáo thẩm tra. Các Tổ đại biểu rà soát, xem xét, khảo sát thực tế, đánh giá chất lượng trả lời, giải quyết kiến nghị tại địa phương nơi mình ứng cử, tổng hợp và xây dựng báo cáo kết quả khảo sát gửi về Thường trực, phục vụ cho phiên giám sát theo luật định.

Trước kỳ họp, vào phiên họp thường kỳ tháng 6 và tháng 11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát. Thành phần mời tham dự có lãnh đạo UBND tỉnh, các ngành liên quan và đại diện các Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Sau phiên giám sát, Thường trực HĐND tỉnh ra kết luận, đề nghị UBND tỉnh tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo kết quả giám sát để trình HĐND tỉnh. Báo cáo hoàn chỉnh này sẽ làm cơ sở cho hoạt động giám sát kỳ sau (đối với những kiến nghị đang được giải quyết), bảo đảm các kiến nghị được giải quyết đến cùng.

Thường trực HĐND cần thực hiện nghiêm túc công tác giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, nghiên cứu, rà soát để thực hiện việc chất vấn, giải trình đối với các cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri về những kiến nghị để kéo dài, chất lượng giải quyết không bảo đảm. Đại biểu và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tích cực nghiên cứu chính sách, pháp luật, nâng cao trình độ trên cơ sở đó nâng cao chất lượng TXCT, làm tốt công tác tuyên truyền trả lời, giải đáp kiến nghị của cử tri ngay tại các cuộc TXCT. Làm tốt việc tổng hợp, phân loại đầy đủ, chính xác ý kiến, kiến nghị của cử tri và chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tổ chức kiểm tra, khảo sát việc thực hiện các kiến nghị qua giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri, của Thường trực HĐND tỉnh đối với các cơ quan có thẩm quyền.

Đặng Hồng Chiến - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Bắc Giang
LÊ HẠNH