Phú Thọ:

Đánh giá lại thực trạng hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở 

Xem với cỡ chữ

Giám sát tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát thanh - truyền hình và báo chí, xuất bản tại Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận: Những năm gần đây, Sở đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách tạo nền tảng triển khai tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngành. Công tác quản lý báo chí, xuất bản thực hiện hiệu quả; hoạt động thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh… Đoàn giám sát đề nghị Sở phối hợp chặt với các cơ quan báo chí để quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động phát thanh - truyền hình, báo chí và xuất bản; chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh định hướng xây dựng các cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh, có cơ chế khuyến khích đội ngũ những người làm báo vừa làm tốt vai trò, khẳng định tính chiến đấu. Đồng thời, rà soát, đánh giá lại thực trạng hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cấp cơ sở để tham mưu xây dựng Đề án nâng cao chất lượng hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn…

SƠN NGUYÊN