Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11 khóa XII 

Xem với cỡ chữ
*Tổng thư ký QH, Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc trực tiếp thông báo nhanh kết quả Hội nghị

Sáng 9.11, tại Nhà Quốc hội, Ban thường vụ Đảng ủy cơ quan VPQH phối hợp với Đảng đoàn QH tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 11 khóa XII.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký QH, Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì và trực tiếp thông báo nhanh kết quả Hội nghị.

Tham dự có các đảng viên là ĐBQH đang sinh hoạt tại các cơ quan của QH ở Trung ương; lãnh đạo các Ban, Viện của UBTVQH; lãnh đạo VPQH; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan VPQH và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan VPQH…Phiên họp được truyền hình trực tuyến đến điểm cầu tại trụ sở Đảng bộ cơ sở Vụ Công tác phía Nam, Chi bộ Nhà khách QH tại TP Hồ Chí Minh và Chi bộ Vụ Công tác miền Trung và Tây Nguyên.


Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì và trực tiếp thông báo nhanh kết quả Hội nghị

Thông báo nhanh về kết quả Hội nghị, Tổng thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Hội nghị Trung ương 11 khóa XII đã họp từ ngày 7-12.10 vừa qua tại Thủ đô Hà Nội, để thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược kinh tế - xã hội 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030; Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ khóa XII. Tại Hội nghị này, Trung ương cũng cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020; và một số vấn đề quan trọng khác.

Một trong những nội dung được tập trung cho ý kiến tại Hội nghị Trung ương 11 là dự thảo Báo cáo chính trị. Trung ương đánh giá cao dự thảo Báo cáo chính trị đã bám sát Cương lĩnh, Hiến pháp, tiếp thu các ý kiến của nhà khoa học ở Trung ương và địa phương. Các nội dung dự thảo được trình bày gọn, rõ, toàn diện, khái quát về chủ trương, quan điểm, định hướng lớn, phù hợp với tính chất, yêu cầu của Báo cáo chính trị và không có sự trùng lắp với dự thảo Báo cáo tổng kết kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030.

Dự thảo Báo cáo chính trị kết cấu gồm 15 vấn đề chính:Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, diện mạo đất nước qua 30 năm đổi mới; tầm nhìn và định hướng phát triển; tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh và bền vững; tiếp tục hoàn thiện thể chế và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao ứng dụng phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ; xây dựng và phát huy giá trị, sức mạnh văn hóa con người Việt Nam; quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội; quản lý sử dụng hiệu quả đất đai tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN; triển khai đồng bộ, hiệu quả sáng tạo hoạt động đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dân chủ XHCN; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; và những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong thời gian tới.


Toàn cảnh Hội nghị

Thảo luận về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Trung ương nhấn mạnh, nhìn tổng thể, sau 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Đồng thời, vẫn còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, bất cập cần tiếp tục nghiên cứu, tập trung giải quyết để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn.

Nhận định thời gian tới, đất nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Trung ương đã đưa ra 5 quan điểm chỉ đạo. Đó là kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bảo đảm lợi ích quốc gia dân tộc trên cơ sở nguyên tắc cơ bản luật pháp quốc tế, phát triển văn hóa là tinh thần con người Việt Nam. Bồi dưỡng sức dân, phát huy ý chí tự lực, tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tận dụng thành tựu công nghệ 4.0. Kết hợp sức mạnh dân tộc sức mạnh thời đại. Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu của đất nước.

Tổng thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH cũng thông tin về 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, trong đó có tiếp tục đẩy mạnh chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch về mọi mặt, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của đảng, xây dựng tổ chức bộ máy vận hành thông suốt hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nghiệm vụ.

Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Như vậy, kể từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật hơn 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có một Ủy viên Bộ Chính trị và 4 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, 14 nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, một nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ,5 Bộ trưởng và nguyên Bộ trưởng, 2 Bí thư Tỉnh ủy, 5 nguyên Bí thư Tỉnh ủy và 17 tướng lĩnh; một số cán bộ đã bị xử lý hình sự.

Tại Hội nghị, Tổng thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH cũng thông tin cụ thể về kết quả thảo luận về dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược kinh tế - xã hội 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030; Dự thảo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ khóa XII; cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019 - 2020 và một số vấn đề quan trọng khác.

Tổng thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH cũng thông tin những vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an ninh mạng trong các cơ quan của QH và sự cần thiết nêu cao tinh thần cảnh giác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại VPQH trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi và nguy cơ tấn công mạng từ các thế lực xấu, thù địch, chống phá Việt Nam.

Tin: Anh Phương
Ảnh: Lâm Hiển