Đảm bảo đúng tiến độ lập Quy hoạch tài nguyên nước 

Xem với cỡ chữ
Ngày 6.3, trong cuộc họp về tình hình thực hiện xây dựng các quy hoạch tài nguyên nước do Cục Quản lý Tài nguyên nước phối hợp Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tổ chức, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành yêu cầu các đơn vị cần đề ra cách thức tổ chức thực hiện khả thi, bảo đảm đúng tiến độ. Cụ thể là xây dựng số liệu chi tiết sử dụng nước từng tháng, năm của các lưu vực sông; phân chia tiểu vùng quản lý lưu vực; rà soát, thu thập số liệu trong 5 năm gần đây; đồng thời tính toán thống nhất sử dụng một bộ mô hình số phù hợp với từng lưu vực.... để điều chỉnh, định hướng phát triển xã hội.

Báo cáo về triển khai công tác lập quy hoạch tài nguyên nước, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh cho biết: Về lập quy hoạch tài nguyên nước quốc gia, nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước, Cục đã trình Bộ phê duyệt nội dung, dự toán chi tiết tại Tờ trình số 27/Tr-TNN ngày 20.1.2020 và đang triển khai để đảm bảo đúng tiến độ. 

Về quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh, hiện Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đang triển khai lập Quy hoạch lưu vực sông: Bằng Giang - Kỳ Cùng; Sê San; Srepok; Hồng - Thái Bình; Cửu Long. Trung tâm cũng đã trình phê duyệt điều chỉnh lập Quy hoạch lưu vực sông: Bằng Giang - Kỳ Cùng; Hồng - Thái Bình, để phù hợp với các quy định của Luật Quy hoạch và Luật 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch. Đồng thời, Trung tâm đang triển khai thực hiện để đảm bảo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng Chương trình công tác của Bộ tại Quyết định số 447/BTNMT-VP ngày 22.1.2020.


Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+

Tại cuộc họp, các đơn vị đều cho rằng các nội dung quản lý tài nguyên nước được quy định tại Điều 70 Luật Tài nguyên nước và được cụ thể hóa tại các nghị định, thông tư hướng dẫn. Do vậy, mục tiêu cần đạt được trong dự thảo phải phù hợp về nội dung theo quy định; có thể quản lý, điều chỉnh tối đa các vấn đề về tài nguyên nước trong kỳ 10 năm và tầm nhìn 30 năm; phải phân tích, đánh giá hiện trạng xu thế biến động tài nguyên nước; nhu cầu hiệu quả sử dụng nước theo sông chính, đoạn sông theo chức năng; tầng chứa nước chính và các tiểu vùng quản lý tổng hợp nguồn nước; phân chia tiểu vùng quản lý tổng hợp nguồn nước... từ đó xây dựng nội dung chỉ tiêu quản lý, điều hòa, phân phối khai thác, sử dụng nguồn nước.

Nhằm đảm bảo đúng tiến độ lập quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch, Chương trình công tác của Bộ và các quy định khác liên quan, Cục Quản lý Tài nguyên nước đề nghị các đơn vị được phân công chủ trì lập quy hoạch theo Quyết định số 1977/QĐ-BTNMT và văn bản đề nghị điều chỉnh đơn vị lập quy hoạch của Cục, ưu tiên triển khai tính toán tài nguyên nước mặt trên các lưu vực sông hoàn thành trước tháng 8/2020. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì thực hiện việc tổng hợp kết quả tính toán tài nguyên nước dưới đất theo các lưu vực sông; đơn vị chủ trì lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Sê San, Srepok khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh nhiệm vụ lập quy hoạch trình Bộ phê duyệt điều chỉnh để đảm bảo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 12.2020.

Theo TTXVN