Đắk Nông: Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,52% 

Xem với cỡ chữ
Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã giám sát tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Theo báo cáo, trong 5 năm thực hiện Chương trình, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm 8,68% so với kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2016. So với tổng số dân toàn tỉnh, hiện tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 10,52%, bình quân giảm hàng năm đạt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 56/2016/NQ- HĐND của HĐND tỉnh Khóa III… Tuy nhiên, các đơn vị liên quan khi triển khai còn thiếu sự đồng bộ, tính lồng ghép chưa cao; việc triển khai các dự án, chính sách còn mang tính độc lập, chưa có sự phối hợp giữa các đơn vị thực thi. Ban đề nghị: Đối với những số liệu chưa thống nhất, đơn vị cần rà soát thực tế để có con số chính xác. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục quan tâm thực hiện các chính sách thuộc chương trình để đem lại hiệu quả tích cực, góp phần giảm nghèo bền vững.