Đại hội Đảng bộ Ban Kinh tế Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 

Xem với cỡ chữ
Ngày 29 - 30.6, tại Hà Nội, Đảng bộ Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại hội Đảng bộ Ban Kinh tế Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát đánh giá trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp với lãnh đạo ban tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, tham mưu để Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đưa ra chủ trương lãnh đạo phát triển kinh tế đất nước, góp phần hoàn thành một số mục tiêu kinh tế nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng và góp phần khẳng định vai trò của Ban Kinh tế Trung ương trong công tác tham mưu về kinh tế.

Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát phát biểu tại Đại hội

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội cho thấy, trong giai đoạn 2016 – 2020, trên cơ sở tham mưu của Ban Kinh tế Trung ương, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét, ban hành 9 nghị quyết và 4 kết luận của Bộ Chính trị để lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội đất nước. Các chủ trương do Ban Kinh tế Trung ương tham mưu không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hiện tại, định hướng, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế nhanh, bền vững mà còn góp phần tăng cường vai trò, hiệu quả lãnh đạo của Đảng về kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực cho xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

Bên cạnh việc nghiên cứu để tham mưu, đề xuất, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ còn tham gia nghiên cứu, thẩm định, góp ý đối với 498 đề án, báo cáo, văn bản về kinh tế-xã hội theo yêu cầu của các cơ quan liên quan; tham gia công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về kinh tế-xã hội để kịp thời nắm bắt thực tiễn, phát hiện và đề xuất biện pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội của Đảng.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đề nghị, trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ Cơ quan cần phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Trọng tâm là triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7.6.2012 và Quy định 08-QĐi/TW ngày 25.10.2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, cần nghiên cứu, đề xuất những cách làm hay, sáng tạo việc học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng phù hợp với đặc thù của cơ quan; gắn các phong trào thi đua, các hoạt động của đoàn thể với các hoạt động nâng cao chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đảng viên, có các giải pháp cụ thể để lãnh đạo xây dựng môi trường làm việc, văn hóa làm việc của Ban ngày càng tốt hơn với tinh thần đoàn kết, kỷ luật và đồng tâm trong công việc.

Đặc biệt, cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, nhất là đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phù hợp với đặc điểm chức năng, nhiệm vụ của Ban; cải tiến, sớm xây dựng phương pháp và chỉ tiêu định lượng để đánh giá chất lượng tổ chức đảng và chất lượng đảng viên trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên. Năm 2020, cần tập trung trọng tâm vào góp ý các văn kiện của địa phương và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đồng thời hoàn thành các đề án lớn theo kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết đã ban hành. Giai đoạn 2021-2025 cần xây dựng kế hoạch tổng thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.  

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 19 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực thực tiễn.

M.Hương

Truyền hình