Dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Cụ thể hóa lực lượng nòng cốt 

Xem với cỡ chữ
Tại phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Biên phòng Việt Nam của Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, đa số đại biểu cho rằng, dự thảo Luật chưa thể hiện rõ nội dung về lực lượng nòng cốt trong công tác biên phòng. Nhiều đại biểu đề nghị, Luật Quốc phòng là luật chung thì Luật Biên phòng Việt Nam phải là luật chuyên ngành, cụ thể hóa lực lượng nòng cốt trong công tác biên phòng.

Phạm vi điều chỉnh rộng và trùng lặp

Theo Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Biên phòng Việt Nam, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật quy định chính sách, nguyên tắc, lực lượng nòng cốt, chuyên trách, biện pháp thực thi nhiệm vụ biên phòng, nền biên phòng toàn dân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về biên phòng.


Tuần tra biên giới Nguồn: ITN

Thẩm tra sơ bộ nội dung này, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh thấy rằng, phạm vi điều chỉnh như dự thảo Luật là rộng, không rõ ràng, không logic với nội dung giải thích cụm từ “Biên phòng” quy định tại Khoản 1, Điều 2, đó là công cuộc xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc; trong đó các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Nhiều nội dung cũng trùng với quy định của Luật Biên giới quốc gia. Có ý kiến đề nghị sửa lại phạm vi điều chỉnh là: “Luật này quy định về nhiệm vụ biên phòng, lực lượng, biện pháp thực thi nhiệm vụ biên phòng; hợp tác quốc tế, bảo đảm, chế độ, chính sách về biên phòng, lực lượng Bộ đội Biên phòng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân thực thi nhiệm vụ biên phòng” để bảo đảm thống nhất giữa phạm vi điều chỉnh và nội dung của dự thảo Luật.

Với phạm vi điều chỉnh được xác định như vậy, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ yêu cầu, dự thảo Luật cần quy định một cách tổng thể tất cả các vấn đề liên quan đến biên phòng. Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, công tác biên phòng là một bộ phận trong công tác quốc phòng, bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia, nhiệm vụ có sự tham gia của nhiều lực lượng khác nhau tại khu vực biên giới và được quy định ở nhiều đạo luật liên quan. Đặc biệt, Luật Biên giới quốc gia trong phạm vi điều chỉnh và nội dung đã có một chương quy định về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và khu vực biên giới. Như vậy, sẽ có sự trùng lặp về phạm vi điều chỉnh giữa dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam và Luật Biên giới quốc gia.

Do đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Ban soạn thảo cần rà soát thật kỹ, đánh giá đầy đủ các quy định hiện hành về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và khu vực biên giới để phân định rành mạch phạm vi điều chỉnh của luật này với Luật Biên giới quốc gia và các luật có liên quan khác.

Nòng cốt trong công tác biên phòng là lực lượng nào?

Nghiên cứu dự thảo Luật, nhiều đại biểu tham dự phiên họp đều băn khoăn khi chưa thấy được lực lượng nòng cốt trong công tác biên phòng là lực lượng nào?

Theo Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Phùng Văn Hùng, nội dung của dự thảo Luật chưa sát với mục tiêu đặt ra. Ban soạn thảo định nghĩa biên phòng là công cuộc xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc; trong đó các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Như vậy, sẽ có nhiều cơ quan, lực lượng có chức năng biên phòng. Trong khi đó, đây là luật quy định chính sách, nguyên tắc, lực lượng nòng cốt, chuyên trách, biện pháp thực thi nhiệm vụ biên phòng, nền biên phòng toàn dân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về biên phòng.

Bên cạnh đó, về lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng quy định tại Điều 7, dự thảo Luật quy định gồm: Nhân dân ở khu vực biên giới; lực lượng nòng cốt bao gồm cơ quan chỉ đạo, chỉ huy và các đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang nhân dân ở khu vực biên giới, cửa khẩu; lực lượng chuyên trách là cơ quan chỉ đạo, chỉ huy và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an ở khu vực biên giới, cửa khẩu. Theo các đại biểu, quy định như vậy còn rộng, thiếu cụ thể, không rõ ràng và khó thực hiện khi mà các lực lượng khác cũng có quy định về việc tham gia công tác biên phòng nên không rõ đâu là lực lượng nòng cốt, đâu là lực lượng chuyên trách? Ví dụ, quy định “nhân dân ở khu vực biên giới” là lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng thì Hiến pháp năm 2013 và một số luật đã quy định quyền, nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân; và Khoản 1, Điều 31, Luật Biên giới quốc gia cũng quy định “nhân dân khu vực biên giới có nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới”.

Vậy nên, một trong những vấn đề cốt lõi đang đặt ra với dự án luật này là, lực lượng nòng cốt của biên phòng là những lực lượng nào? Chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng đó là gì? Rõ ràng, các quy định của dự thảo Luật chưa cho thấy lực lượng nòng cốt trong công tác biên phòng, trong khi ở Pháp lệnh Bộ đội biên phòng và Luật Biên giới quốc gia đã xác định rõ bộ đội biên phòng là lực lượng nòng cốt. Nhiều đại biểu đề nghị, Luật Quốc phòng là luật chung thì Luật Biên phòng Việt Nam phải là luật chuyên ngành, phải làm rõ được lực lượng nòng cốt trong công tác biên phòng.

Trung Thành