Công bố 6 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

Xem với cỡ chữ
Thực hiện quy định tại Khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa có văn bản số 3811/TTKQH-TT về việc công bố các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV.

Các nghị quyết được công bố lần này gồm: Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 974/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 ngày 19.1.2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm quốc gia, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm; Nghị quyết số 975/2020/UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 976/2020/UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 977/2020/UBTVQH14 về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; Nghị quyết số 978/2020/UBTVQH14 về Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2021.

Trong Nghị quyết số 978/2020/UBTVQH14 về Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ Khóa XIV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước; báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 (tại phiên họp tháng 2.2021). Xem xét các báo cáo về: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 (tại phiên họp tháng 7.2021). Xem xét các báo cáo về: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án; kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo công tác năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước (tại phiên họp tháng 9 hoặc tháng 10.2021). Xem xét báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử (tại phiên họp tháng 1 và tháng 2.2021), báo cáo kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (tại phiên họp tháng 6.2021). Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Mười (tại phiên họp tháng 3.2021); việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV (tại phiên họp tháng 10.2021); kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 (tại phiên họp tháng 10.2021). Xem xét kiến nghị giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội (nếu có) (tại phiên họp tháng 2.2021 và tháng 9.2021). Xem xét báo cáo hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và một số báo cáo khác theo quy định. Thực hiện các hoạt động giám sát khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn.

Theo các nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Phan Thị Điệp kể từ ngày 29.5.2020; phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Đức Trong, kể từ ngày 22.6.2020…

Toàn văn các nghị quyết xem trên Báo điện tử Đại biểu Nhân dân: http//www.daibieunhandan.vn.

Nguyễn Vũ