Diễn đàn Nghị sĩ trẻ Liên minh Nghị viện thế giới

Cơ quan thường trực của IPU 

Xem với cỡ chữ
Kể từ khi ra đời năm 2013, Diễn đàn Nghị sĩ trẻ đã thông qua Quy chế hoạt động năm 2014 và được sửa đổi hai lần vào năm 2017 và 2019 nhằm đưa Diễn đàn Nghị sĩ trẻ trở thành một cơ quan thường trực của IPU với mục đích thúc đẩy hơn nữa vai trò của những người trẻ tuổi trong cơ chế ra quyết định nói riêng cũng như thúc đẩy sự tham gia của thanh niên trong các cơ chế lập pháp quốc gia thành viên nói chung.

Mục tiêu và quy chế hoạt động

Sự ra đời của Diễn đàn Nghị sĩ trẻ nhằm mở rộng tính đa dạng của thanh niên bằng cách tăng cường sự hiện diện của các nghị sĩ trẻ tại các hội nghị và cuộc họp IPU; thúc đẩy giá trị của thanh niên trong IPU bằng cách tích hợp các chương trình cho thanh niên vào chương trình nghị sự của IPU; xây dựng cầu nối giữa IPU và các tổ chức thanh niên; thúc đẩy tính đại diện cao hơn ở các nghị viện thành viên cũng như thúc đẩy các nền dân chủ mạnh mẽ hơn bằng các biện pháp nhằm khuyến khích sự tham gia của thanh niên vào các nghị viện thành viên nói riêng và tham gia vào hoạt động chính trị nói chung.

Diễn đàn cũng được kỳ vọng sẽ giúp bảo đảm việc theo dõi và thực hiện tốt hơn các quyết định và khuyến nghị có trong nghị quyết của IPU về "Sự tham gia của thanh niên vào tiến trình dân chủ", được thông qua tại Đại hội đồng lần thứ 122 của IPU diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.

Thông qua các hoạt động, Diễn đàn Nghị sĩ trẻ sẽ góp phần vào hiện thực hóa những mục tiêu của IPU. Diễn đàn cũng chịu trách nhiệm thảo luận các vấn đề liên quan đến giới trẻ và báo cáo lại cho Hội đồng Điều hành.

Diễn đàn Nghị sĩ trẻ họp trong khuôn khổ Đại hội đồng IPU lần th 141 tại Serbia năm 2019  

Cơ cấu: Bảo đảm luân phiên về giới và khu vực địa lý

Các đại biểu tham gia cuộc họp của Diễn đàn Nghị sĩ trẻ chính là những thành viên của IPU dưới 45 tuổi. Ngoài ra, những đại biểu đã quá tuổi nhưng quan tâm đến các vấn đề của giới trẻ cũng có thể tham dự cuộc họp của Diễn đàn với tư cách quan sát viên.

Công việc của Diễn đàn được chỉ đạo bởi một Hội đồng bao gồm 12 đại diện đến từ 6 nhóm địa chính trị của IPU, mỗi nhóm 2 người một nam và một nữ. 6 nhóm này bao gồm: Nhóm châu Phi, Nhóm Ảrập, Nhóm châu Á - Thái Bình Dương, Nhóm Mỹ Latin và Caribe, Nhóm châu Âu và Nhóm 12+. Các thành viên của Hội đồng được bầu hai năm một lần vào kỳ họp thường niên đầu tiên của năm, thông qua hình thức bỏ phiếu với đa số phiếu tuyệt tối.

Người đứng đầu Hội đồng là Chủ tịch Hội đồng, do các thành viên của Hội đồng bầu ra trong số thành viên của mình với nhiệm kỳ 2 năm. Chủ tịch Hội đồng không được giữ chức vụ 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Ứng cử viên cho chức Chủ tịch Hội đồng phải cân nhắc dựa trên cơ sở việc luân phiên về giới và giữa các nhóm địa chính trị (chẳng hạn kỳ trước Chủ tịch là nam giới thì kỳ tiếp theo phải là nữ giới, tương tự như vậy với các nhóm địa chính trị).

Thành viên đương nhiên của Ban Chấp hành IPU

Vào năm 2018, IPU đã sửa đổi quy chế, theo đó, Điều 25 Quy chế của IPU và Điều 7 trong Quy định của Ủy ban Thường trực quy định rõ: Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ có quy chế là thành viên đương nhiên của Ban Chấp hành IPU và Văn phòng của các ủy ban thường trực.

Chủ tịch của Diễn đàn Nghị sĩ trẻ có nhiệm vụ điều hành các phiên họp (khai mạc, đình chỉ hoặc bế mạc); trực tiếp chỉ đạo hoạt động, bảo đảm quy định, quy chế của Diễn đàn được tuân thủ; tiến hành các phiên bỏ phiếu, công bố kết quả bỏ phiếu… Chủ tịch cũng là người chịu trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng trước cuộc họp thường niên của Diễn đàn Nghị sĩ trẻ.

Trong trường hợp Chủ tịch Diễn đàn đi vắng, thành viên trẻ nhất trong Hội đồng sẽ thay Chủ tịch thực hiện chức trách này.

Báo cáo viên

Diễn đàn Nghị sĩ trẻ chỉ định các báo cáo viên để chuẩn bị “Báo cáo tổng quan về thanh niên” liên quan đến các chủ đề được đưa vào chương trình nghị sự của Đại hội đồng. Các báo cáo này sẽ bao gồm các khuyến nghị từ góc độ thanh niên về các mục được đưa vào chương trình nghị sự của các Ủy ban hoặc các Nhóm. Tất cả các thành viên của Diễn đàn có thể đóng góp vào Báo cáo tổng quan về thanh niên bằng cách gửi các đề xuất và nhận xét của họ cho các Báo cáo viên. Các báo cáo sẽ được thảo luận tại các cuộc họp của Diễn đàn Nghị sĩ trẻ.

Các báo cáo viên sẽ tham dự các phiên họp của ủy ban và nhóm để trình bày các báo cáo và khuyến nghị của họ. Các báo cáo viên phải trình bày một cách khách quan về công việc của Diễn đàn, có tính đến quan điểm của đa số và thiểu số.

Vũ Quỳnh