Cơ quan phụ trách bầu cử

Cơ quan phụ trách bầu cử trung ương Phần Lan: Bộ Tư pháp 

Xem với cỡ chữ
Theo quy định của Luật Bầu cử Phần Lan, cơ quan chịu trách nhiệm cao nhất trong các cuộc bầu cử của Phần Lan là Bộ Tư pháp. Bên cạnh đó, các cơ quan địa phương sau đây sẽ có trách nhiệm trong việc tổ chức các cuộc bầu cử: 15 Ủy ban bầu cử khu vực; 342 Ủy ban bầu cử trung ương tại các địa phương; 2.500 Ủy ban bầu cử tại các trạm bỏ phiếu; 500 Hội đồng bầu cử và các quan chức bầu cử tại các điểm bỏ phiếu sớm (khoảng 1.000). Ngoài ra, Phần Lan còn có Trung tâm đăng ký dân số; Văn phòng đăng ký địa phương lập sổ đăng ký bỏ phiếu của cử tri; và Bộ Ngoại giao tổ chức cuộc bỏ phiếu sớm ở nước ngoài.

Ủy ban Bầu cử khu vực bao gồm 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch, 3 thành viên và 4 trợ lý thành viên. Ứng cử viên cho cuộc bầu cử không thể trở thành thành viên của Ủy ban bầu cử khu vực. Ủy ban bầu cử khu vực chỉ định một thư ký, và các nhân viên khác nếu cần thiết; chỉ hoạt động khi 5 thành viên đã được chỉ định. Ủy ban bầu cử khu vực có chức năng, nhiệm vụ lập danh sách ứng cử viên của cuộc bầu cử, công bố rộng rãi danh sách này, đặc biệt là ở các địa điểm bỏ phiếu; kiểm phiếu ở các trạm bỏ phiếu sớm; kiểm phiếu vào ngày bỏ phiếu, xác nhận kết quả cuối cùng của khu vực bầu cử, gửi kết quả kiểm phiếu tới các nghị sĩ mới được bầu.

Ủy ban bầu cử trung ương tại địa phương (Municipal central election committee) có 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch và 3 thành viên và ít nhất 5 trợ lý thành viên. Các ứng cử viên của cuộc bầu cử sẽ không được tham gia vào ủy ban bầu cử trung ương tại địa phương. Ủy ban này sẽ chỉ định Thư ký và các nhân viên khác nếu thấy cần thiết. Ủy ban chỉ hoạt động khi tất cả năm thành viên được bổ nhiệm. Ủy ban bầu cử trung ương tại các địa phương nhận phiếu sớm từ công chức bầu cử và tập hợp lại để gửi tới Ủy ban bầu cử khu vực. Sau khi Ủy ban bầu cử thông báo kết quả bỏ phiếu, Ủy ban bầu cử trung ương tại địa phương sẽ nhập kết quả vào hệ thống thông tin bầu cử do Bộ Tư pháp quản lý.

Ủy ban bầu cử của mỗi khu vực bỏ phiếu (voting district) gồm có: 1 chủ tịch, một phó chủ tịch, 3 thành viên và ít nhất 3 trợ lý thành viên. Ứng cử viên của cuộc bầu cử sẽ không được tham gia vào Ủy ban bầu cử này. Ủy ban bầu cử có trách nhiệm bắt đầu kiểm phiếu sơ bộ trong ngày bầu cử chính thức ngay sau khi kết thúc ngày bầu cử. Ủy ban bầu cử bắt đầu mở hòm phiếu, đếm phiếu và lưu ý số phiếu của các ứng cử viên. Ngay sau đó, Ủy ban bầu cử thông báo tới Ủy ban bầu cử trung ương tại địa phương về số phiếu của ứng cử viên tại khu vực bỏ phiếu. Cuối cùng, Ủy ban bầu cử niêm phong phiếu để chuyển tới Ủy ban bầu cử khu vực trước 9 giờ sáng ngày hôm sau.

Trong một khoảng thời gian thích hợp trước cuộc bầu cử, chính quyền địa phương sẽ bổ nhiệm một hoặc nhiều hơn Hội đồng bầu cử có trách nhiệm thực hiện các cuộc bỏ phiếu sớm. Hội đồng này gồm có: 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch, 3 thành viên và ít nhất 3 trợ lý thành viên. Ứng cử viên của cuộc bầu cử sẽ không được tham gia Hội đồng.

Quan chức bầu cử trong các cuộc bầu cử sớm (election officials) có trách nhiệm tiến hành việc bỏ phiếu sớm tại các trạm bỏ phiếu chung trong nội địa Phần Lan, ở các đại sứ quán Phần Lan, trên các con tàu của Phần Lan và bỏ phiếu sớm tại nhà. Nhiệm vụ của công chức bầu cử là: đóng dấu phiếu, phát phiếu cho cử tri, niêm phong tất cả phiếu vào một phong bì lớn và gửi phiếu tới Ủy ban bầu cử Trung ương tại các địa phương.

Theo tài liệu của Thư viện Quốc hội