Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ 7 tại Yên Bái

Có nên bổ sung quy định giảm tỷ lệ đại biểu công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước?  

Xem với cỡ chữ
Lược ghi Báo cáo đề dẫn của ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, ỦY VIÊN UBTVQH, TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU TRẦN VĂN TÚY tại hội nghị

Kính thưa đồng chí Phùng Quốc Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH,
Kính thưa đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,
Thưa các vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể các đồng chí.


Ảnh: Mạnh Tuân

Nhiệm kỳ 2016 - 2021 là nhiệm kỳ đầu tiên HĐND các cấp thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật Hoạt động giám sát của QH, HĐND và các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của HĐND. HĐND các cấp đã phát huy vai trò, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng lên một bước rõ rệt. Trong thành công chung đó, các đại biểu HĐND đã tích cực hoàn thiện kỹ năng hoạt động; đổi mới phương pháp làm việc, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được là chủ yếu, chất lượng đại biểu HĐND cấp tỉnh vẫn còn một số hạn chế nhất định. Trong đó, việc vừa phải bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, vừa phải bảo đảm cơ cấu, thành phần nên chất lượng đại biểu còn chưa đồng đều; số lượng đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách vẫn chiếm tỷ lệ thấp (từ 6,8 - 12%)... Nhiều đại biểu giữ cương vị lãnh đạo hoặc là người đứng đầu cơ quan trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương nên trong thực thi trách nhiệm đôi lúc không tránh khỏi tình trạng “vừa đá bóng, vừa thổi còi” và khó bố trí lịch làm việc dành cho hoạt động của HĐND. Một số đại biểu mới tham gia lần đầu còn thiếu kỹ năng… Ngoài ra, chế độ đãi ngộ, các điều kiện bảo đảm hoạt động cho đại biểu chưa đáp ứng được đòi hỏi nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND; công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động cho đại biểu HĐND chưa được thường xuyên, đồng bộ…

Những hạn chế này là nguyên nhân chính dẫn đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND chưa cao. Vì vậy tại hội nghị này, tôi đề nghị các đại biểu đi sâu phân tích, trao đổi những kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh nói riêng và HĐND các cấp nói  chung. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu!

Hội nghị lần này được tổ chức trong thời điểm UBTVQH đang tiếp thu, chỉnh lý, hoàn chỉnh dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương để trình QH xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 8, QH Khóa XIV tới.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận tại Hội nghị Thường trực HĐND các khu vực trong cả nước; ý kiến thảo luận của UBTVQH tại Phiên họp thứ 35 về các nội dung của dự thảo Luật, Ban Công tác đại biểu đã tổng hợp tới Hội nghị một số vấn đề hiện còn có ý kiến khác nhau như: Có nên mở rộng phạm vi sửa đổi, bổ sung để quy định một số nguyên tắc làm cơ sở cho việc sáp nhập một số cơ quan nhà nước với một số cơ quan của Đảng hay không? Việc bổ sung quy định về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập; phân định rõ tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Bổ sung các quy định về xã hội hóa dịch vụ công, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, chính quyền điện tử, đổi mới phương thức làm việc.

Về phân cấp, phân quyền, ủy quyền giữa Trung ương với địa phương và giữa các cấp chính quyền để bảo đảm tính thống nhất với các luật chuyên ngành khác. Có nên nghiên cứu bổ sung các mô hình chính quyền địa phương hay không? Việc nghiên cứu, hoàn thiện quy định về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương như thế nào cho phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính kinh tế - đặc biệt.

Về nguyên tắc tổ chức của HĐND các cấp, nên giữ nguyên như hiện nay hay sửa đổi, bổ sung để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND? Việc thực hiện giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp từ 10% - 15%, có cần rà soát, đối chiếu với Luật Bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND để có sự điều chỉnh tương ứng hay không? Có nên đề xuất bổ sung quy định về việc giảm tỷ lệ đại biểu công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước; quy định tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách không? Việc dự kiến giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện có hợp lý không hay nên giữ nguyên như hiện nay?

Bên cạnh đó, Dự thảo Luật cũng chưa quy định mối quan hệ và trách nhiệm của UBTVQH với Thường trực HĐND cấp tỉnh, mối quan hệ giữa HĐND các cấp với nhau; thẩm quyền của Thường trực HĐND giữa hai kỳ họp nên quy định như thế nào cho hợp lý. Đối với việc thành lập bộ máy tham mưu, giúp việc của HĐND, nên tổ chức như thế nào cho phù hợp với tình hình thực tế.

Để bảo đảm việc sửa đổi, bổ sung Luật khắc phục được những vướng mắc trên thực tế và phù hợp với chủ trương của Đảng, tiếp tục nâng cao chất lượng, vai trò của HĐND, đề nghị Thường trực HĐND các địa phương, các đại biểu nghiên cứu, đóng góp trí tuệ, tâm huyết cùng với Ban Công tác đại biểu hoàn thiện Dự thảo để báo cáo UBTVQH xem xét, nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương.

Xin trân trọng cảm ơn!

PHONG NAM lược ghi

_________

(*) Đầu đề do Báo Đại biểu Nhân dân đặt