Chất lượng là yếu tố sống còn

Dưới dạng hội thảo tương tác, Ban tổ chức muốn nhiều người phát biểu, nhìn nhận vấn đề ở các góc độ khác nhau, để qua đó, sẽ có sự nhìn nhận toàn diện hơn về vấn đề phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế. Thực tế, trong giáo dục nói chung, giáo dục nghề nghiệp là một vấn đề khó.