Chính phủ sẽ làm gì để cải thiện kinh tế tư nhân? 

Xem với cỡ chữ
Mục tiêu đến năm 2020 phải có 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả là thách thức rất lớn. Chính phủ sẽ làm gì để cải thiện khu vực kinh tế tư nhân?

Nhiều hạn chế, yếu kém

Trong suốt hơn 15 năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp quan trọng để khuyến khích và tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển. Vai trò của kinh tế tư nhân được nâng lên, là nòng cốt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tư nhân ngày càng thể hiện khả năng đóng góp cho phát triển kinh tế, tạo ra nhiều việc làm, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội và quan trọng là đóng góp phần ngân sách không nhỏ cho Nhà nước.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy kinh tế tư nhân bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém. Tốc độ tăng trưởng giảm, năng lực nội tại còn thấp, chủ yếu vẫn là kinh tế hộ, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Trình độ công nghệ, trình độ quản lý, năng lực tài chính, năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh, chất lượng sản phẩm dịch vụ sức cạnh tranh rất thấp, chủ yếu tham gia các phân khúc thị trường có giá trị gia tăng thấp. Khả năng liên kết với các thành phần kinh tế khác và tham gia chuỗi giá trị sản xuất trong nước hoàn toàn không mang lại hiệu quả. Gần đây xuất hiện hoạt động của nhiều hiệp hội doanh nghiệp, câu lạc bộ xúc tiến thương mại, mạng lưới kinh doanh kết nối toàn cầu nhưng hầu như giải pháp, phương án tạo ra sự kết nối cộng đồng vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Sự phát triển của doanh nghiệp cũng rất khó khăn, thậm chí thua lỗ, giải thể phá sản với số lượng rất lớn, lên đến hàng trăm nghìn doanh nghiệp trong những năm vừa qua.

Tình trạng vi phạm pháp luật, gian lận thương mại, trốn thuế, nợ thuế, cạnh tranh không lành mạnh, gây ô nhiễm môi trường, không bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, không quan tâm bảo đảm lợi ích của người lao động diễn biến rất phức tạp và hầu hết rất khó kiểm soát trong suốt nhiều năm qua. Các doanh nghiệp thành lập ảo, không có hoạt động thật sự và cũng không tham gia vào thị trường mà chủ yếu là kinh doanh hóa đơn và chính điều đó sẽ làm cho khu vực kinh tế tư nhân ngày càng phức tạp.

Giải pháp then chốt

Mục tiêu đến năm 2020 phải có 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả là thách thức rất lớn và có khả năng là không thể đạt được. Chính phủ sẽ làm gì để cải thiện tình hình khu vực kinh tế tư nhân?

Mặc dù tăng trưởng GDP trong năm 2018 đạt 7,08%, cao nhất trong vòng 10 năm qua, cho thấy nền kinh tế đã từng bước hồi phục nhưng kết quả này phụ thuộc vào khu vực đầu tư nước ngoài. Để khu vực kinh tế tư nhân thực sự là động lực phát triển, những giải pháp về vĩ mô như thay đổi thể chế, tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và tạo sân chơi công bằng giữa kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân là chưa đủ. Cần phải có những giải pháp mang tính then chốt, có chiều sâu và đặc biệt là định hướng chiến lược cốt lõi sự phát triển của quốc gia; từ đó định hướng cho kinh tế tư nhân có chiến lược kinh doanh rõ ràng cũng như chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ cho phù hợp với sự phát triển chung của đất nước. Ứng dụng Bộ nguyên tắc quản trị công ty của OECD đối với doanh nghiệp nhà nước sau khi cổ phần hóa nhằm công khai, minh bạch trong hoạt động. Thúc đẩy hợp tác, liên doanh, chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp nước ngoài trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh cốt lõi nhằm tạo ra sức bật về công nghệ, kinh nghiệm quản trị, tài chính để doanh nghiệp tư nhân phát triển.

TS. Nguyễn Hoàng Hiệp - Đại học Lincoln, Malaysia