Cán bộ, công chức vùng đặc biệt khó khăn được trợ cấp lần đầu 16 triệu đồng 

Xem với cỡ chữ
Từ 1.7.2020, số tiền trợ cấp lần đầu khi cán bộ, công chức nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ có sự thay đổi