Hỏi - đáp chính sách bảo hiểm tiền gửi

Cách nhận biết một tổ chức tín dụng đã tham gia bảo hiểm tiền gửi 

Xem với cỡ chữ

- Xin hỏi tổ chức nào phải tham gia bảo hiểm tiền gửi? Làm thế nào để nhận biết một tổ chức tín dụng đã tham gia bảo hiểm tiền gửi?

Nguyễn Hữu Hùng (Lục Ngạn, Bắc Giang)

Theo Điều 6 Luật Bảo hiểm tiền gửi và Điều 4, Nghị định số 68/2013/NĐ-CP ngày 28.6.2013 của Chính phủ:

- Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được nhận tiền gửi của cá nhân, bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.

- Tổ chức tài chính vi mô phải tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với tiền gửi của cá nhân bao gồm cả tiền gửi tự nguyện của khách hàng tài chính vi mô, trừ tiền gửi tiết kiệm bắt buộc theo quy định của tổ chức tài chính vi mô.

- Ngân hàng chính sách không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Như vậy, các tổ chức phải tham gia bảo hiểm tiền gửi gồm: Ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được nhận tiền gửi của cá nhân bằng đồng Việt Nam.

Điều 15, Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định: Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải niêm yết công khai bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi tại tất cả các điểm giao dịch có nhận tiền gửi.

Trong đó, bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi là bản sao do Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam cấp từ sổ gốc.

Như vậy, người gửi tiền có thể nhận biết tổ chức tín dụng đã tham gia bảo hiểm tiền gửi qua việc quan sát điểm giao dịch của tổ chức tín dụng  có treo bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi hay không. Bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi có đầy đủ thông tin của Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi, gồm: Tên tổ chức bảo hiểm tiền gửi; tên tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; nội dung khác theo quy định của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Ngoài ra, người gửi tiền có thể truy cập Website của tổ chức bảo hiểm tiền gửi (www.div.gov.vn) để biết rõ hơn các thông tin về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.