Chức năng giám sát của nghị viện châu Âu

Các hình thức giám sát khác 

Xem với cỡ chữ

Bỏ phiếu tín nhiệm

Hiệp ước Rome đã đưa ra điều khoản về bỏ phiếu tín nhiệm đối với Ủy ban. Quyền này đòi hỏi 2/3 số phiếu đại diện cho các nghị sỹ EP. Đến nay đã có 7 cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, tuy không lần nào trong số đó được thông qua, nhưng số phiếu tín nhiệm vẫn tăng đều. Ngoài các quyền hạn cơ bản trên, EP còn có quyền thành lập Ủy ban thẩm tra tạm thời và bổ nhiệm các Thanh tra Nghị viện để thanh tra các trường hợp bị cho là vi phạm hay quản lý không tốt việc thực thi luật pháp của Cộng đồng.

Chất vấn và trả lời chất vấn

Chất vấn thường được thể hiện dưới 2 hình thức: chất vấn tại phiên họp và chất vấn bằng văn bản.

- Chất vấn tại phiên họp: theo Luật về thủ tục hoạt động của EP (Điều 108), nhóm chính trị hoặc đại diện cho ít nhất 3/7 số Nghị sỹ của Nghị viện sẽ có quyền gửi câu hỏi chất vấn đối với Ủy ban châu Âu hoặc Hội đồng. Câu hỏi chất vấn được gửi tới Ban trù bị chương trình hoạt động của Nghị viện và Ban trù bị có trách nhiệm gửi câu hỏi chất vấn bằng văn bản tới Chủ tịch EP. Chủ tịch EP có trách nhiệm đưa những câu hỏi chất vấn tới Hội nghị Ban Chủ tịch và Hội nghị sẽ quyết định những câu hỏi nào đưa ra chất vấn tại phiên họp.

- Chất vấn bằng văn bản: chất vấn bằng văn bản có thể gửi tới bất kỳ thành viên nào của Hội đồng và Ủy ban châu Âu. Câu hỏi chất vấn bằng văn bản được gửi tới Chủ tịch EP, người có trách nhiệm gửi tới cơ quan bị chất vấn. Nếu câu hỏi không được trả lời trong thời hạn quy định, người bị chất vấn sẽ phải trả lời trong phiên họp tiếp theo tại Ủy ban có trách nhiệm của Nghị viện.

Kiểm soát thông qua các ủy ban điều tra

Trong trường hợp có yêu cầu của ít nhất ¼ số nghị sỹ, nghị viện có thể thành lập Ủy ban điều tra thuộc nghị viện. Ủy ban này có trách nhiệm điều tra những vi phạm luật pháp Liên minh, những vi phạm hành chính của các thể chế trong Liên minh, những vi phạm của các nước thành viên hoặc các cá nhân được trao quyền thực thi luật pháp khi áp dụng pháp luật EU. Khi xem xét vi phạm, Ủy ban có thể đề xuất với nghị viện để nghị viện có những biện pháp thích hợp ngăn chặn sự vi phạm đó. Sau khi công việc của Ủy ban điều tra hoàn thành, Ủy ban sẽ báo cáo công việc thực hiện trước Nghị viện. Ủy ban cũng sẽ yêu cầu thảo luận báo cáo điều tra tại phiên họp toàn thể. Ủy ban cũng có thể đưa ra các khuyến nghị cho nghị viện, cho các thể chế hoặc cơ quan khác của Liên minh hay các nước thành viên.