Bổ sung các quan điểm mới về kinh tế tập thể 

Xem với cỡ chữ
Sáng 20.11, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể đã chủ trì cuộc họp để xây dựng Đề án tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TW ngày 18.3.2002 của Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các chủ trương, chính sách phát triển thành phần kinh tế được coi là nền tảng của nền kinh tế quốc dân.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu cho cơ quan soạn thảo và các bộ, ngành phải xác định rõ thực trạng và yêu cầu phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn hiện nay. Theo Phó Thủ tướng, mặc dù còn khó khăn nhưng đến nay kinh tế tập thể đã thoát khỏi tình trạng yếu kém kéo dài và có bước phát triển khởi sắc, nhất là trong 5 năm gần đây sau khi có Kết luận số 56 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 13. Khoảng 50% HTX phát triển hiệu quả, tạo thêm việc làm và thu nhập cho thành viên và người lao động và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (khoảng 6% GDP).

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng nhận định chất lượng hoạt động của hợp tác xã còn nhiều tồn tại; sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương đối với kinh tế tập thể không đồng đều; quản lý nhà nước về kinh tế tập thể còn yếu kém, chưa có hệ thống thông tin dữ liệu của lĩnh vực này,… “Có những địa phương khó khăn nhưng kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển tốt như Hà Giang, Sơn La,… nhưng nhiều địa phương thì chưa quan tâm phát triển”, Phó Thủ tướng nói và chỉ ra để đánh giá hiệu quả của kinh tế tập thể không chỉ tập trung vào số lượng HTX, quy mô tài sản, doanh thu mà phải tính tới sự đóng góp tổng thể về kinh tế, xã hội, an ninh trật tự tại cơ sở, giảm chi phí đầu vào, gia tăng giá trị đầu ra cho từng thành viên của kinh tế tập thể theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 13.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề nghị các bộ, ngành rà soát các quan điểm của Đảng về kinh tế tập thể tại Nghị quyết số 13, bổ sung các ý nghĩa của kinh tế tập thể về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, có tác động quan trọng tới các chính sách xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội...

Thành Chung