Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Hội Khuyến học Việt Nam ký kết phối hợp công tác 

Xem với cỡ chữ
Ngày 13.9, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2018 - 2023.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan phát biểu

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 11/CT-TW ngày 13.4.2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9.1.2013 của Thủ tướng về “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” và Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20.2.2014 của Thủ tướng về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”;


Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu

Theo đó, hai bên sẽ đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, xây dựng xã hội học tập; thúc đẩy việc thực hiện quyền giáo dục, học tập của trẻ em; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng cho toàn thể cán bộ, công chức, hội viên và người lao động. Khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, hội viên và người lao động tích cực học tập suốt đời dưới nhiều hình thức, phương thức khác nhau. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, người lao động tích cực tham gia xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng đạt tiêu chí “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”; tích cực tham gia, hỗ trợ công tác khuyến học, khuyến tài ở cơ sở.




Toàn cảnh Lễ ký kết
Tin, ảnh: Thái Bình