Bình Dương: Tiếp tục giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri 

Xem với cỡ chữ

Theo báo cáo tại cuộc họp giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp lần thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX của thường trực HĐND tỉnh mới đây: 101/112 kiến nghị đã giải quyết xong, chiếm 90,2%; 11/112 kiến nghị đang nghiên cứu, xử lý theo kế hoạch, lộ trình trong thời gian quy định. Những kết quả đạt được đã thể hiện trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với nguyện vọng chính đáng của cử tri, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước cũng như sự tôn trọng, chăm lo cho quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Bên cạnh đó, trong các kỳ họp thứ 4, 5, 7, 8 và 10, HĐND tỉnh đã tập hợp được 83 kiến nghị. Đến nay, UBND tỉnh đã phân công các ngành chức năng giải quyết xong 37 kiến nghị, đạt 44,6%; còn lại 46 kiến nghị đang được giải quyết theo quy định. Thường trực HĐND đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục giải quyết theo đúng kế hoạch, quy trình, thời gian, sớm thông tin lại cho cử tri.

NGUYỄN NHẬT

Truyền hình