Bến Tre: Ông Nguyễn Văn Chính được bầu giữ chức Chánh Văn phòng HĐND tỉnh  

Xem với cỡ chữ

HĐND tỉnh đã tổ chức Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) thảo luận và quyết nghị một số vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội và nhân sự của HĐND tỉnh. HĐND tỉnh thống nhất thông qua Nghị quyết về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 của tỉnh. Theo đó, có 13 xã, phường được sáp nhập với nhau để thành lập 6 xã, phường mới trên địa bàn các huyện Châu Thành, Ba Tri, Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam và thành phố Bến Tre. Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết về việc quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Về nhân sự của HĐND tỉnh, kỳ họp thực hiện thủ tục miễn nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Khóa IX đối với ông Đặng Ngọc Anh, người được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Khóa IX tại Kỳ họp thứ 12; thực hiện thủ tục giới thiệu và bầu ông Nguyễn Văn Chính, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giữ chức Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Bến Tre Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

MINH TRIẾT