Luật Thi hành án hình sự năm 2019

Bảo đảm tốt quyền con người trong quá trình chấp hành án 

Xem với cỡ chữ
Luật Thi hành án hình sự năm 2019 đã sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến việc thực hiện chế độ của phạm nhân theo hướng cụ thể, nhân đạo, bảo đảm tốt nhất quyền con người trong quá trình chấp hành án. Đồng thời, bổ sung quy định về xếp loại chấp hành án phạt tù và tái hòa nhập cộng đồng.

Xác định nội dung, trình tự, thủ tục thực hiện tha tù trước thời hạn

Theo đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Luật Thi hành án hình sự năm 2019 có 6 điểm mới, nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 và khắc phục bất cập, hạn chế trong công tác thi hành án phạt tù.

Thứ nhất, luật sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến việc thực hiện chế độ của phạm nhân theo hướng cụ thể, nhân đạo, bảo đảm tốt nhất quyền con người trong quá trình chấp hành án. Đồng thời, bổ sung quy định về xếp loại chấp hành án phạt tù; quy định về tái hòa nhập cộng đồng.

Để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành án phạt tù liên quan đến các quy định về hoãn chấp hành án phạt tù, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù; tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù; trích xuất phạm nhân; quản lý, giam giữ phạm nhân đã được sửa đổi, bổ sung các nội dung có liên quan theo hướng cụ thể hơn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ việc thực hiện các quy định trên.

Thứ hai, so với Luật Thi hành án hình sự năm 2010, Luật Thi hành án hình sự năm 2019 cũng mở rộng thêm phạm vi điều chỉnh đối với việc xác định nội dung, trình tự, thủ tục thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện, thi hành các hình phạt và biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại chấp hành án.

Thứ ba, Luật đã sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến quyết định thành lập Hội đồng thi hành án tử hình theo hướng quy định cụ thể hơn về thời gian, mối quan hệ, phối hợp giữa các cơ quan trong việc thành lập Hội đồng thi hành án tử hình; bổ sung về hồ sơ thi hành án tử hình, ngoài việc nhận tử thi và hài cốt. Luật bổ sung quy định về việc nhận tro cốt của người bị kết án tử hình.

Thứ tư, để phù hợp với quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 và giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành, Luật đã sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến thi hành án treo như bổ sung nhiệm vụ của UBND cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, quy định cụ thể các quyền nghĩa vụ của người chấp hành án.

Bổ sung quy định thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại

Thứ năm, cũng trên cơ sở các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật đã bổ sung quy định tha tù trước thời hạn có điều kiện, với 16 điều: Quy định về thời điểm, hồ sơ quản lý, cơ quan quản lý, nhiệm vụ của UBND cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; quy định nghĩa vụ, việc lao động, học tập, rút ngắn thời gian thử thách, thủ tục rút ngắn thời gian thử thách, thực hiện việc kiểm điểm, việc vắng mặt tại nơi cư trú. Xử lý người được tha thù trước thời hạn có điều kiện vi phạm nghĩa vụ hoặc vi phạm pháp luật bị xử phạt vi phạm hành chính. Giải quyết trường hợp phạm nhân đã được đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện vi phạm nội quy trại giam, cơ sở giam giữ hoặc có hành vi vi phạm pháp luật. Hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện. Trách nhiệm của gia đình người được tha tù, trước thời hạn có điều kiện.

Thứ sáu, Luật bổ sung quy định thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại. Quy định về cơ quan được giao nhiệm vụ thi hành án. Quyết định, thủ tục, hồ sơ thi hành án. Quyền, nghĩa vụ của pháp nhân thương mại chấp hành án, cưỡng chế thi hành án; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại. Chuyển giao nghĩa vụ thi hành án trong trường hợp pháp nhân thương mại tổ chức lại. Cấp giấy chứng nhận chấp hành xong biện pháp tư pháp.

Đại diện lãnh đạo Bộ Công an cho biết, Luật Thi hành án hình sự năm 2019 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2020, Bộ Công an sẽ chủ trì giúp Chính phủ phối hợp với các bộ, ngành, chính quyền địa phương thi hành đạo luật quan trọng này. Vì vậy, Bộ mong muốn nhận được sự quan tâm, phối hợp của các bộ, ngành, chính quyền địa phương và sự ủng hộ của các cơ quan, tổ chức và toàn thể nhân dân trong quá trình triển khai thi hành Luật này.

Ý Nhi